Creatives & Changemakers

Nya innovationsområden lockade till Mejeriet

Caroline Wendt
June 14, 2023

Forumet Unexpected ställde de existentiella frågorna redan i inledningen genom performencegruppen Sisters Hope, bjöd på framtidens mode när fysiska modeller och avatarer från spelvärlden tillsammans visade nya kreationer på scen och presenterade hur en avatar kan användas för att teckenspråkstolka teater. Det här var inslag under en fullspäckad dag som presenterade några av Lunds universitets innovationsområden inom kulturella och kreativa näringar och som lyfte diskussionerna om hur man kan skapa internationellt uppkopplade och inkluderande innovationsekosystem. Forumet lockade mer än 200 personer från hela Europa till Mejeriet i Lund.

I början av juni arrangerade Lunds universitet det internationella forumet Unexpected där gästerna på Mejeriet i Lund fick ta del av pågående innovations- och samverkansprocesser. Under dagen kunde forskare, entreprenörer, politiker, tjänstepersoner och företagare diskutera hur och på vilket sätt man kan driva och utveckla innovationsområden och projekt där de kreativa och kulturella kompetenserna är i kärnan.

Från vänster: Pier Luigi Sacco, Professor of Economic Policy at University of Chieti-Pescara, Italy. Charlotte Lorentz Hjorth, Lunds universitets Samverkansavdelning men även VD på Future by Lund. Michal Hladký, Director at Creative Industries CIKE in Košice, Slovakia. Isabelle Vérilhac, Director på International and Innovation Cité du design, St-Etienne in France. Längst till höger Katarina Scott, moderator.

Ett sådant innovationsområde är skärningspunkten mellan fashion- och gamingindustrierna. För många unga är det till exempel viktigt vilka digitala kläder de kan bära i spelvärlden. På Mejeriet visades därför en helt ny typ av modeshow där kläderna presenterades dels av verkliga modeller på en catwalk, dels genom avatarer från spelvärlden med liknande kreationer. Modevisningen gjordes genom ett samarbete mellan Tillskärakademin Malmö och Pengu studios.

Även inom teaterns värld kan ny teknik hjälpa till att skapa en helt ny upplevelse. Riksteatern Crea har i samarbete med Lunds universitets Humlab plockat fram teckenspråkstalande avatarer som i nära realtid hjälper till att förmedla det som händer på scen till en teckenspråkstalande publik. På Mejeriets visades en film om hur teckenspråkstolken kan synas som ett hologram på scen i klassikern Spöket på Canterville. Som en inledning på forumet erbjöd också performancegruppen Sisters Hope en suggestiv framställning av tankar kring människans samtida existentiella villkor. Sisters Hope är även en del av ett samverkansinitiativ kring existentiell resilliens.

Under heldagen kunde deltagarna tillsammans utforska existentiell hållbarhet och innovation inom den kulturella och kreativa sektorn genom sex innovationsområden. Dessa är: Att transformera mode- och textilbranschen, Den personliga upplevelsen av digitala konserter, Förverkligande av mänskliga rättigheter, Existentiell resilliens, Biosfärkandidaturen Storkriket och Arkeologi & ny Teknik. Det fanns också ett ”policy corner” kopplat till ekipprojektet där man kunde ge inspel på de policyområden och frågor som man vill lyfta inom EU.

Sisters Hope, Tillskärarakademin Malmö och policyprojektet ekip deltog i forumet Unexpected på Mejeriet.

Vi lät några deltagare reflektera över forumets innehåll:

Charlotte Lorentz Hjort, Lunds universitets samverkansavdelning och vd Future by Lund.

- Syftet med Unexpected – Arts & Science Innovation Forum var att visa upp tvära och korsande innovationsområden inom de kreativa och kulturella områdena. Dessutom ville vi få människor att reflektera över vilket innovationsstöd som kan behövs inom området för att det ska fungera och vad detta ställer för krav på framtidens innovationsekosystem och stödstrukturer.

- Det här är en diskussion som pågår över hela Europa och det var bland annat därför som Unexpected lockade så många internationella gäster. Det är också dessa frågor som det stora policyprojektet ekip handlar om. Dagen efter Unexpected hade vi kickoff för det projektet här i Lund.

Bo Ahrén, senior professor i medicin och före detta vice rektor Lunds universitet.

Under forumet Unexpected presenterades flera områden som hämtats från Lunds universitets portfölj inom kulturella och kreativa sektorn. Vad betyder det att kunna visa upp den här sidan av universitetet för en både lokal och internationell publik?

- Under forumet presenterades sex olika områden som universitetet framgångsrikt arbetat fram inom den kulturella och kreativa sektorn under senare år, berättar Bo Ahrén. Att visa upp dem samlat på forumet stärker och vidareutvecklar dessa områden genom den diskussion som sker. Det stärker också områdena att kunna knyta an fler intressenter till nätverken vilket ytterligare utvecklar universitetets områden och konkurrenskraft. Att visa upp områdena innebär också att vi än tydligare placerar universitetet i centrum för en viktig utveckling inom Europa.

Lunds universitet har i sitt arbete med de kulturella och kreativa näringarna tagit ett akademiskt arbete kring existentiell resilliens som utgångspunkt, och detta var också ett av spåren under Unexpected. Hur tog besökarna emot detta?

- Under forumet framkom ett intresse för greppet att lyfta fram existentiell resiliens, fortsätter Bo Ahrén. Det vidgar perspektiven på framtida utmaningar och möjligheter och stärker det samlade grepp som tas. De kommentarer jag erfor var mycket positiva.

Fotograf Simon Norlin.

Mats Helmfrid (M), kommunfullmäktiges ordförande i Lunds kommun.

Under Unexpected var det hög internationell medverkan – fick du möjlighet att träffa några andra städer eller organisationer som du tyckte var intressanta för Lund?

- Det känns angeläget att stärka samarbetet inom Europa. Jag hade möjlighet att hälsa på och prata med företrädare för flera olika europeiska städer, bland annat Helsingfors, Bratislava och Rotterdam. Det är positivt att se att flera huvudstäder är representerade. Traditionellt samarbetar huvudstäder helst med andra huvudstäder. Lund har mycket att lära ut och kan samtidigt lära lika mycket av andra.

I Lunds DNA finns en stark tradition av att jobba med innovation men också ett stort intresse för mänskliga rättigheter och hållbarhet. Hur kan vi i Lund arbeta med våra styrkor i korsande områden?  

– När man säger innovationer tänker många på nya prylar, men det handlar också till exempel om att hitta nya vägar att stärka människor i deras vardag. Kan vi i Lund bidra till innovativa sätt att arbeta med mänskliga rättigheter och hållbarhet vore det fantastiskt.

Katarina Scott från Future by Lund var moderator för Unexpected och var alltså i nära kontakt både med personerna på scenen och med publiken. Hur upplevde du att stämningen var under dagen?

– Det som slår mig är både vilket oerhört djup och vilken nyfikenhet som fanns, både hos publik och hos de personer som medverkade på scen. Oavsett om jag pratade med studenter, forskare och företag i pausen eller med paneldeltagare och personer från EU på scenen tycker jag att det var tydligt att alla var där för att man var intresserad av att göra skillnad. Alla ansträngde sig att tala med alla, trots att olikheterna ofta kan vara stora. Alla var nyfikna, tillmötesgående och vänliga och det fanns en öppenhet som var häftig att uppleva.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar