Creatives & Changemakers

Tankesmedja vill ställa nya frågor

Caroline Wendt
March 28, 2019

Miljöförstöring, snabb teknikutveckling och ohälsa – det finns många samhällsutmaningar som gör att det krävs helt nya sätt att vara och leva. Future by Lund, Lunds egen innovationsplattform, har redan startat ett arbete med scenariobyggande för framtiden. Nu väcks idén om en helt ny form av Tankesmedja.

Inom partnerskapet för Future by Lund finns önskemål om att hitta nya sätt att arbeta med hur man formar frågeställningar för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Sten Lindquist på fastighetsbolaget Midroc är en av medlemmarna som visat stort intresse för att utforska nya sätt att arbeta med samhällsutveckling.

Det behövs idag fler arbetsformer som kan baseras på ett mer undersökande arbete. Sten har i dialog med Stellan Nordahl från Emprogage undersökt olika metoder för ökat engagemang och medskapande. Med lärande från detta arbete har de båda funderat på hur man bättre kan identifiera och formulera de viktiga framtidsfrågorna.

– Dagens samhällsutmaningar kan troligtvis inte lösas med samma tankar och medvetandenivå som de en gångs skapades på och kanske heller inte med samma metoder och verktyg, menar Sten. Så för att utveckla hållbara framtida samhällen – socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara – behövs inte bara ett ökat medvetande, utan även nya vägledande principer som ger oss en riktning att utvecklas mot. Ett sådant sätt att arbeta skulle kunna ge lösningar som är mer gynnsamma för oss alla, både som människor men också som organisationer, företag och samhälle.

För att hitta gynnsammare inriktningar för samhällsutvecklingen vill Sten och Stellan tillsammans med andra intressenter i Future by Lund undersöka nya och innovativa arbetsformer.

– I detta arbete har vi en idé om att skapa en ny plattform som vi kan kalla Tankesmedja 3.0 som kan användas för att identifiera och beskriva ett antal vägledande principer utifrån ett holistiskt perspektiv, det vill säga för oss alla, berättar Sten. Det handlar om att identifiera vilka frågor som bör och kan ställas samt varför, men också att involvera många i detta. Ofta handlar det här om att hitta ett förhållningssätt till det okända genom att öka sin medvetenhet och tillit. I dessa sammanhang kan processen och dialogen vara lika intressanta som svaren. Likaså att kunna vara delaktig på rätt nivå.

– Viktigt när man formar tankesmedjor för ett nytt paradigm är till exempel mångfald och delaktighet samt identifiera arbetsgruppens värderingar och att skapa gemensamma spelregler, ett vägledande manifest, fortsätter Stellan.

Sten och Stellan talar mycket om vikten att ha vägledande principer och några sådana skulle kunna vara: mångfald före ensidigt, samarbete före konkurrens, transparens före slutenhet, empati före sympati, delaktighet före att delta och proaktivitet före reaktivitet.

– Tänkandet i sig kommer att vara viktigt. Många måste involveras, kanske långt fler än vi förstår, säger Stellan. Men vi behöver inte skapa nya sammanhang utan kan använda de som finns. Det kan vara frukostmöten, workshops, temadagar eller liknande. Det gäller att tänka efter innan och använda ett verktyg som gör att de som är där kan bidra till något större.

Midroc har framgångsrikt prövat arbetssättet i framtagningen av The Embassy of Sharing  i Hyllie, Malmö, ett nytt koncept för stadsdelsutveckling, där medborgarna får en unik plattform för delaktighet och där resurserna används på ett mer cirkulärt sätt. Här vill Midroc ge människor, organisationer och företag tillsammans med staden möjlighet att vara med och forma miljön och tillsammans skapa hållbar utveckling. Genom att samskapa med människor i en rad olika sammanhang har man kommit överens om principer för arbetet och en riktning. I det tidiga arbetet gjordes bland annat en medskapande workshop som gav underlag för ett manifest.

– Man måste skapa ett engagemang för att förverkliga projekt, menar Stellan. Samtidigt ska man ha insikten att det här aldrig blir färdigt för människor kommer hela tiden att bidra. Det är naturligt för människan att samarbeta, så låt oss göra det!

Tanken är att man skall ta med sig det man lärt till nya platser och utvecklingsprojekt. I Lund arbetar nu Midroc med ett utvecklingsprojekt mitt i centrum, där man redan använder samskapande som princip för hållbar stadsdelsutveckling. Ett sätt att göra hållbarhet hållbart!

Under våren kommer fler att bjudas som vill man vara med och bidra och lära sig. För de som är intresserade att vara med, så är det bara att kontakta Future by Lund.

Sten Lindquist och Stellan Nordahl.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar