Creatives & Changemakers

IPA: Grön omställning med hjälp av helhetstänk

March 4, 2024

Att arbeta tillsammans i enskilda projekt kan vara ett bra sätt för olika aktörer att bidra till transformation av staden. Men kanske skulle det bli större effekt om vi skiftade fokus från ett projekt i taget till att i stället arbeta mer med helheten med innovationsportföljer? I det nystartade projektet Innovation Portfolio Approach (IPA) samarbetar Future by Lund med en kulturorganisation i Rumänien och ett universitet i Nederländerna. Målet för projektet är att stärka kapaciteten hos intermediärer som jobbar med den kulturella och kreativa sektorn att bidra till grön omställning utifrån existentiell hållbarhet.

Många av dagens utmaningar är så komplexa att de måste lösas genom gemensamma insatser från flera aktörer. Ett sätt att arbeta för delade och långsiktiga lösningar som sträcker sig längre än ett projekt är att koordinera en portfölj med utvalda partners och tillsammans skapa en strategi. Future by Lund utgår numera från denna logik inom olika teman. Portföljen utgår till exempel från en utmaning eller en möjlighet. Det är helheten som är det viktiga, och portföljen kan innehålla ett eller flera projekt. Det här är också utgångspunkten i det europeiska projektet Innovation Portfolio Approach (IPA) med stöd från bland annat Energimyndigheten.

IPA kommer att arbeta med kulturella och kreativa branscher (KKB) och existentiell hållbarhet, ett begrepp som gör att man kan koppla samman inre och yttre transformation för att skapa hållbarhet.

- En grön omställning kan inte göras enbart på tekniska och ekonomiska vägar, menar Birgitta Persson, projektledare för IPA. Vi behöver också stärka vår relation till varandra, till naturen och till planeten för att använda resurserna på ett bättre sätt. I projektet kommer vi att arbeta med grön omställning genom att använda kompetenser från de kulturella och kreativa branscherna.  

I IPA arbetar de tre europeiska städerna Lund, Timișoara (Rumänien) och Amsterdam (Nederländerna) tillsammans genom tre olika typer av mellanrumsorganisationer som är valda så att de ska komplettera varandra. I Lund är det innovationsplattformen Future by Lund, i Timișoara är det kulturorganisationen PLAI och i Nederländerna är det Masterutbildningen för Urban managers på Amsterdam University of Applied Sciences (HvA).

Var och en av de tre aktörerna kommer att identifierasamhällsutmaningar där den kulturella och kreativa sektorn har stora möjligheter att katalysera innovation och samskapande. I projektet kommer man att facilitera och stödja 7–15 tvärsektoriella och innovationsprojekt i en portföljlogik. Genom att inkludera existentiell hållbarhet som konceptuell utgångspunkt, kopplas den kulturella och kreativa sektorn till stadsomvandlingen och samtidigt kan arbetet öka intresset i KKB för att delta i samskapande och öppen innovation.

De tre organisationerna kommer att coacha varandra i utvecklingen av portföljer och ingående innovationsprojekt. Samtidigt kommer parterna också att utveckla metoder, modeller, verktyg och processer som främjar portföljarbete samt uppdragsdrivna innovationsprojekt i olika urbana kontexter.

- Jag ser fram emot att få jobba med erfarna projektledare från städer med ganska olika förutsättningar jämfört med Lund, berättar Birgitta Persson. Det ska bli spännande att lära av dem, att utmanas av dem på ett konstruktivt och bra sätt och förhoppningsvis också bidra själv till deras arbete. Om vi skapar en bra synergi kommer det att stärka både våra portföljer och de entreprenörer vi jobbar med. Det ska också bli intressant att visa vad öppen innovation kan bidra till inom KKB. Vi kommer att jobba fram forum och kommunikation som kan inspirera och locka även de som vanligtvis inte är på med innovations- eller entreprenörsspåret. Tanken är även att prova oortodoxa partnerskap där alla sektorer kan bli inblandade. Det hade också varit ett bra resultat om utbildningen i Amsterdam kan lägga in arbetssättet med portföljer i sin utbildning.

Parterna kommer att utveckla koncept för samskapandeforum och utrymmen där innovationsprocesser kan upplevas och förklaras. Detta görs i syfte att sänka trösklarna och "demokratisera" innovation och stadsomvandling. I Lund genomfördes forumet ”Unexpected” under 2023, och nu är siktet inställt på att genomföra ett liknande forum våren 2025.

- Vi vill involvera och inspirera kulturaktörer till att delta i öppen innovation. Samtidigt är detta ett sätt är att utveckla ett koncept för forum där man kan visa saker men också involvera och skapa samarbete. Därför kommer Unexpected att genomföras i delvis ny tappning, säger Birgitta Persson.

I projektet finns också partnerna Lunds universitet, West University of Timișoara, Pakhuis de Zwijger och Amsterdams stad. De bistår projektet genom sin expertis och tillhandahåller data, kunskap och forskning samt ger vetenskaplig rådgivning och bidrar med "dilemman" från fältet. De kommer också att koppla projektet och dess aktiviteter till det bredare forskarsamhället och nätverk av stadsmyndigheter.

Bilder från det internationella forumet Unexpected när det hölls i Lund i juni 2023.

Innovation Portfolio Approach (IPA)

Projekttid: 1 jan 2024 – 31 december 2025

Finansiärer: JPI Urban Europe, där Energimyndigheten och FORMAS hanterar den svenska delen.

Projektfinansiering: €648.500 i hela projektet

Partners: Future by Lund, PLAI, Amsterdam University of Applied Sciences (HvA), Lunds universitet, West University of Timișoara, Pakhuis de Zwijger och Amsterdams stad

Projektledare: Future by Lund genom Birgitta Persson och Katarina Scott.

Vad är Joint Programming Initiatives?

Joint Programming Initiatives (JPI:s) är mellanstatliga samarbeten definierade av Europeiska kommissionen 2008. Det finns idag tio initiativ som adresserar olika samhällsutmaningar. Programmen drivs av de länder som deltar men omfattar även länder utanför EU. Initiativens syfte är att skapa förutsättningar för att formulera och driva igenom gemensamma internationella forskningsstrategier. Genom att samordna sina nationella forskningsinsatser kan medlemsländerna tillsammans skapa bättre förutsättningar för att tackla samhällsutmaningar och nå effekt i samhället. Förutom att ta fram gemensamma utlysningar skapar gemensam programplanering nätverk som kan underlätta att forskningens resultat tillämpas mer effektivt och att resultaten också kan användas som underlag för beslut i samhället.

Läs mer

Om att använda kraften i människans inre utveckling för att möta de globala utmaningarna.

Existentiell hållbarhet.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson

Birgitta Persson, Birgitta.persson@futurebylund.se

Finansieras av
Fler projekt