Innovation management

Emily Wise tar helikopterperspektiv på Future by Lund

Caroline Wendt
September 3, 2019

Nu har Future by Lund fått en följeforskare! Det är Emily Wise som är anställd på Lunds Universitet men som också är disputerad forskare på forskningspolitiska gruppen på Ekonomihögskolan. Emily ska bland annat synliggöra resultat och effekter av innovationsplattformens arbete.

I början av september började Future by Lunds tredje fas med stöd av Vinnova. I samband med innovationsplattformarnas fortsättning kopplas följeforskare till arbetet, och i Lund blir det alltså Emily Wise. Forskaren ska bidra till ett tydligare lärande av plattformsarbetet samt samla in underlag som kan synliggöra resultat och effekter av plattformens arbete – men också sätta arbetet i relation till liknande initiativ i omvärlden.

– Jag ska hjälpa Future by Lund att ta ett helikopterperspektiv på arbetet med plattformen men också hjälpa till med omvärldsbevakning för att ge inspiration utifrån – antingen i form av teorier eller från andra samverkansprogram, berättar Emily Wise.

Emily Wise kommer från Lunds universitet och är anställd på Sektionen Samverkan, Forskning & Innovation som är en övergripande del av universitetet. Dessutom är Emily en affilierad forskare knuten till den forskningspolitiska gruppen på Ekonomihögskolan.

– Sedan 2003 har jag tittat på samverkansinitiativ inom forsknings- och innovationsmiljöer och disputerade inom området 2014. Jag är nyfiken på hur samverkan sker och i vilka former och strukturer. Jag har tidigare tittat på klusterinitiativ och nu får jag tillfälle att se på samverkansinitiativ med andra glasögon.

Redan under åren som gått har Emily Wise funnits med i Future by Lunds verksamhet så att hon har kunnat bilda sig en uppfattning om arbetet.

– Intrycket är att Future by Lund är ett väldigt framgångsrikt samverkansinitiativ som proaktivt driver kontakt med externa partners. Plattformen har verkligen lyckats att sparka igång ett antal aktiviteter inom flera områden – aktiviteter som man sedan fortsätter att utveckla. Man har också lyckats etablera nya partners och driva in flera samarbeten. Därefter har projektledarna varit duktiga på att effektivt och strukturerat lämna över aktiviteterna. Future by Lund har blivit en del av verksamheten hos kommunen men också hos andra aktörer och organisationer.

Ur Vinnovas utlysningstext till innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer Fas 3 2019:

Den lokala följeforskningen ska bedrivas så att följande tre delsyften uppnås:

1. Säkra att det finns ett inslag av kritisk reflektion och feedback kopplat till innovationsplattformens (och styrgruppens) arbete och därigenom utgöra ett stöd för ett mer effektivt lärande och utveckling i projektet.

2. Säkerställa kvaliteten i uppföljningen av de resultat som Vinnova samlar in i lägesrapporteringen avseende vad som uppnåtts och hur det uppnåtts, med andra ord dokumentera och synliggöra den roll plattformen har spelat för att utveckla innovationskapaciteten i kommunen och/eller i innovationssystemet.

3. Bidra till syntes och lärande på nationell nivå genom samarbete med följeforskningen inom Nationell samverkan.

Related videos to category:
Innovation management
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar