Creatives & Changemakers

Final för det stora EU-projektet Creative Spaces

Caroline Wendt
February 3, 2021

Det stora EU-projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) avslutas med en konferens i början av februari 2021. Runt om i Europa har projektdeltagare identifierat framgångsrika sätt att samarbeta i gemensamma frågor inom kulturområdet, och dessa arbetssätt lyfts fram för att skapa nytta både på andra platser och inom andra områden. Även Lund har deltagit genom ett Urban lab där Stenkrossen, Mejeriet, Future by Lund och Science Village har varit partners. Inom projektet provades Future by Lunds process för att skapa nätverk på relativt kort tid och utan att ta alltför stora resurser i anspråk. I Lund har det gett ett ökat samarbete både inom kulturområdet och inom entreprenörs- och innovationsområdet – och processen som skapade samarbetet blir en del av EU-projektets resultat.

Under hösten 2018 startade det stora EU-projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC). Kulturorganisationen Trans Europe Halles från Lund ledde projektet och Lund bidrog bland annat genom ett lokalt Urban lab bestående av Lunds Kommun/Future by Lund, Mejeriet, Stenkrossen och Science Village vilka också kopplades upp både nationellt och internationellt mot bland andra Subtopia, Giffoni Innovation Hub Italien, Kaapeli Finland, Ambasada Rumänien, Coboi Innovation Hub Spanien.

På många platser krymper resurserna och eftersom den kulturella sektorn såväl som i området för entreprenörer och innovationer inte är lagstadgade verksamheter kan dessa områden behöver justera sina arbetssätt. I Lunds Urban lab har man utgått från att lösningen kan vara ett ökat delande i form av bland annat gemensamma aktiviteter, resurser och kunskap. Utmaningen för Lunds Urban lab var att testa metoder och lärande från plattformsarbetet kopplat till innovationsplattformen Future by Lund på det kulturella och kreativa området, att skapa nya, gärna gränsöverskridande, samarbeten, att skapa ett nytt ekosystem och att hitta lösningar och policys som förbättrar samarbetet inom kulturområdet men också i samhället i stort.

– I vårt Urban lab testade vi den metodik som Future by Lund arbetar efter, berättar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Vi brukar prata om att vi utför ett arbete i utrymmet mellan olika organisationers mandat. Mellanrumsarbetet går förenklat ut på att sammanfoga önskningarna hos partners med olika intressen. Vi förenar det var och en vill så att man kan jobba mot ett gemensamt mål. Det här leder till nya kombinationer där alla kan dra nytta av resultatet. I projektet testade vi också om vi kunde kondensera processen så att vi kunde bygga ett partnerskap inom kulturella och kreativa näringar i Lund på bara ett år och såg vilka funktioner som krävs. Vi undersökte också om det gick att i bygga nätverket för en låg kostnad och utan att belasta partnerna för mycket. Nu vet vi svaret – det går!

Projektet CCSC innehåller alla tänkbara typer av aktörer i många EU-länder – kommuner, regioner, universitet, nätverk och enskilda aktörer med flera och deltagande kulturorganisationerna spänner över hela området, från små makers till stora konsertlokaler. Projektet har handlat om hur gemenskaper och delande kan hjälpa verksamheterna framåt, vilket kan vara viktigt i tider av nerskärningar men också i tider av polarisering. Förmågan att samarbeta är central i projektet, och projektmedlemmarna har undersökt hur man jobbar med det som är gemensamt inom olika traditioner och i olika europeiska länder. En metodik som är helt naturlig inom en kulturell sfär kan vara en viktig dörröppnare i en annan kontext.

– Jag vet att en av våra projektpartner i Timisoara, Rumänien, har kunnat använda vårt arbetssätt (vilken kan beskrivas som samverkan i stadskontext) som ett exempel och referens och genom texter från vår hemsida har de kunnat visa hur man kan bygga ett samarbete mellan lokala förvaltningar och fria aktörer, berättar Katarina Scott. Genom att de hittat sätt att samtala på ett neutralt sätt skapade de relationer inom staden som de omedelbart kunde bygga vidare på när pandemin kom och när det som bäst behövdes. Vi i Lund har också kunnat få hjälp och reflektera kring våra utmaningar med hjälp av alla våra internationella partners. Ibland blir det lättare att se sig själv om man kan göra det genom andras ögon. Är mitt normala normalt?  Det finns många påtagliga exempel på att ett EU-projekt och utbyten kan betyda väldigt mycket och ge stor påverkan.

I Lunds arbete har deltagarna tittat på hur man kan jobba med olika intressegemenskaper kring det allmänna och identifiera vilken roll deltagarna ska ha i mellanrummet där ingen bestämmer. Modellen är en variant av en ”Multistakeholder governance”. För Lund har också arbetet i staden Coboi strax utanför Barcelona varit en stor inspiration. I Coboi arbetar man bland annat genom att knyta till sig individer som har förtroende i olika intressegrupper och som kan ta med sig tankesättet ut i verksamheterna.

Lund har också undersökt hur stadens roll skulle kunna vara för att skapa möjligheter för ett ekosystemstänkande.

– Vår tanke var att skapa ett utkast till en årscykel i hur man kan jobba med det gemensamma i sin egen organisation, säger Katarina Scott. Inom Future by Lund använder vi en modell som beskriver mandat för partnerskap och arbetet med innovationer. Den har legat till grund även för det här arbetet.

Är du nyfiken på processen som användes för att skapa nätverket? Här är en länk till materialet./Link to presentation Lund Urban Lab

Till sist vill Katarina rikta ett stort tack till de inblandade organisationerna:0

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete i Lund med Rosa Rydahl och de andra på Stenkrossen, Marcus Lampe och övriga på Mejeriet, Mikael Askander på Digitala Kulturer, Ellen Andersson på Kultur och Fritid, Birgitta Persson, Lars Mattiasson på xPlot, Peter Kisch på Future by Lund, Venture lab och Ludvig Duregård Science Village Scandinavia med flera. Det har även varit ovärderligt att få arbeta med våra ”handshake partners” runt om i Europa – Subtopia i Botkyrka, Giffoni Innovation Hub i Italien, Coboi lab - Laboratori d'Innovació Social Ajuntament Sant Boi de Llobregat - i Spanien samt alla våra partners i CCSC projektet.

Länk till rapport om hela projektet./Link to Lund Urban Lab Report

Inom projektet har boken Commons - between dreams & reality sammanställts.

Cultural and Creative Spaces and Cities är ett policy project som samfinansierats genom EU:s Creative Europe Programme.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar