Creatives & Changemakers

Future by Lund packar innovationsportföljer i Kosovo

Caroline Wendt
February 7, 2024

Ett nytt och spännande samarbete har nyligen startats mellan Lunds universitet, Future by Lund, Kosovos kulturministerium, UN Habitat och kulturorganisationen Anibar. Tillsammans kommer organisationerna att utforska hur man kan skapa en gemensam innovationsportfölj tvärs över organisationsgränser i Kosovo. Redan i januari var en grupp från Lund på plats i Kosovo för att starta arbetet men också för att skapa kontakt med framgångsrika grupper inom animation och för att undersöka vad ett arbete med kulturarv skulle kunna leda till för till exempel turismnäringen.

IN ENGLISH BELOW

Kosovo är ett litet land på Balkan med cirka 2 miljoner invånare och en yta som ungefär motsvarar Skånes. Sverige har diplomatiska förbindelser med Kosovo sedan Kosovos självständighetsförklaring 2008 och har en ambassad i huvudstaden Pristina. Landet är erkänt av drygt ett hundratal av FN:s medlemsstater, däribland Sverige.

Under 2024 har ett samarbete inletts mellan Future by Lund, Lunds universitet, Kosovos kulturministerium, UN Habitat och kulturorganisationen Anibar med stöd från Sida. Arbetet handlar om innovationskapacitet i kultursektorn.

- Vårt arbete ska utmynna i ett program som stödjer innovationsförmågan i de kulturella och kreativa näringarna, berättar Birgitta Persson, projektledare, Future by Lund. Samtidigt tar kulturministeriet fram en strategi för området och de test och lärdomar vi gör i vårt arbete kommer att vara till nytta för dem i deras arbete.

I januari 2024 reste en delegation bestående av Lisa Thelin och Charlotte Lorentz Hjorth från Lunds universitet och Birgitta Persson och Peter Kisch från Future by Lund till Kosovo för att inviga samarbetet.

– Vi var i Kosovo i två dagar och har bara hunnit skrapa på ytan, berättar Peter Kisch. Vi har sett på olika initiativ och organisationer som vi tror kan vara en del i slutprodukten men måste senare se fler initiativ i fler delar av landet. Det är viktigt att vara på plats och verkligen förstå vad som händer, hur det tänker och hur allt funkar i praktiken.

Det var först vid årsskiftet 2023/24 som det blev tillåtet för medborgarna i Kosovo att resa utomlands utan visum inom Schengen.

- Befolkningen i Kosovo har inte fått resa som andra i Europa, men de har löst sin brist på internationell erfarenhet genom att bjuda in resten av världen till olika arrangemang, berättar Birgitta Persson. Befolkningen har därmed skaffat sig en stor internationell förståelse och många talar flytande engelska.

Kosovo har en ung befolkning och en väldigt aktiv kulturscen. Ett exempel är att Kosovos filmindustri är på stark frammarsch. Animation lockar många unga och den årliga internationella animationsfilmfestivalen är ett stort event. Det är projektets ena partner, kulturorganisationen Anibar i Peja, som står bakom Kosovos framgångsrika animationsscen.

- Animation och film är ett stort intresse för de unga och detta har man tagit vara på och skapat en internationell animationsfestival. Dit kommer de bästa från både USA och Japan och gästföreläser. Det här är ett exempel dels på hur man kunnat skapa internationella kontakter, dels på hur aktörerna i Kosovo själva skapat vägar att bygga upp akademin när inte det offentliga skolsystemet räckt till, menar Birgitta.

I samarbetet kommer aktörerna att se hur man kan skapa innovationsportföljer för Kosovo – men man kommer också ha nytta av att undersöka ett system som fungerar annorlunda än det gör i till exempel Sverige.

- Landet har många duktiga kulturaktörer som har byggt upp stora festivaler och biennaler, berättar Peter Kisch. De är väldigt drivna entreprenöriellt och har en enorm framåtanda. Att de inte har haft så stora givna möjligheter har gjort dem duktiga på att skapa värde med små resurser. Sektorn har inslag av att vara decentraliserad och driven underifrån vilket gör den till en intressant smältdegel och en bra grund för att utveckla egna idéer och starta bolag. Det är intressant att se hur man gör för att få en ny idé att få fäste och växa. Vi kommer att undersöka hur man kan arbeta med korsande innovationsfält inom animationsområdet och genom att ha det som exempel kan vi fundera över vad man skulle kunna skapa i hela sektorn för kulturella och kreativa näringar.

Projektets andra partner UN Habitat arbetar bland annat med att stödja landets kommuner med processer för inkluderande och hållbar stadsplanering. Detta innebär även processer för att dokumentera och ta hand om det lokala kulturarvet under återuppbyggnaden efter kriget. I projektet kommer dessa två partner att gemensamt undersöka hur de kan samarbeta för att levandegöra kulturarvet.

- Kopplat till detta skulle vi kunna undersöka vad traditionella sätt att göra praktiska saker skulle kunna medföra i en kreativ kontext - som till exempel hur man kombinerar kulturarv med digitala verktyg och turismsektorn, menar Peter Kisch. Kanske kan vi sålla ut några goda idéer att bygga paket eller produkter av.

Vilket intresse finns då för Future by Lund i Kosovo?

- Det flera frågade om och var intresserade av var Future by Lunds metoder och modeller för samverkan mellan många olika aktörer. Det som inspirerade mest var till exempel vår zonmodell och OPSI:s modell för innovationsportföljer, avslutar Birgitta Persson.

Arbete i Kosovo kommer att pågå i 15 månader, till april 2025.

Mer om projektet.

IN ENGLISH

Future by Lund are packing innovation portfolios in Kosovo

A new and exciting collaboration has recently been initiated between Lund University, Future by Lund, the Ministry of Culture of Kosovo, UN Habitat, and the cultural organisation Anibar. Together, these organisations will explore how to create a joint innovation portfolio across organisational boundaries in Kosovo. Already in January, a group from Lund was on site in Kosovo to initiate the work, but also to establish contact with successful animation groups and to investigate what work with cultural heritage could lead to, for example, in the tourism industry.

Kosovo is a small country in the Balkans with approximately 2 million inhabitants and an area roughly equivalent to Skåne. Sweden has had diplomatic relations with Kosovo since Kosovo's declaration of independence in 2008 and has an embassy in the capital, Pristine. The country is recognised by over a hundred of the UN member states, including Sweden.

In 2024, a collaboration was initiated between Future by Lund, Lund University, the Ministry of Culture of Kosovo, UN Habitat, and the cultural organization Anibar, with support from The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The work focuses on innovation capacity in the cultural sector.

- Our work will result in a program that supports innovation capability in the cultural and creative industries, says Birgitta Persson, project manager, Future by Lund. At the same time, the Ministry of Culture is developing a strategy for the area, and the tests and lessons we learn in our work will be useful to them in their work. In January 2024, a delegation consisting of Lisa Thelin and Charlotte Lorentz Hjorth from Lund University and Birgitta Persson and Peter Kisch from Future by Lund traveled to Kosovo to inaugurate the collaboration.

- We were in Kosovo for two days and have only scratched the surface, says Peter Kisch. We have looked at various initiatives and organisations that we believe can be part of the final product but must later see more initiatives in more parts of the country. It is important to be on-site and really understand what is happening, how they think, and how everything works in practice.

It was only at the turn of the year 2023/24 that citizens of Kosovo were allowed to travel abroad without a visa within the Schengen area.

- The population of Kosovo has not been able to travel like others in Europe, but they have solved their lack of international experience by inviting the rest of the world to various events, says Birgitta Persson. The population has thus gained a great international understanding, and many speak fluent English.

Kosovo has a young population and a very active cultural scene. An example is that Kosovo's film industry is on a strong rise. Animation attracts many young people, and the annual international animation film festival is a major event. It is one of the project's partners, the cultural organization Anibar in Peja, which is behind Kosovo's successful animation scene.

- Animation and film are a big interest for the young, and this has been capitalised on by creating an international animation festival. The best from both the USA and Japan visit and holds guest lectures. This is an example, partly of how they have been able to create international contacts, partly of how the actors in Kosovo themselves have created ways to build up the academy when the public school system has not been enough, says Birgitta.

In the collaboration, the actors will explore how to create innovation portfolios for Kosovo—but they will also benefit from examining a system that works differently than it does in, for example, Sweden.

- The country has many talented cultural actors who have built up large festivals and biennials, says Peter Kisch. They are very entrepreneurial and have an enormous forward-looking spirit. The fact that they have not had such large given opportunities has made them good at creating value with small resources. The sector has elements of being decentralised and driven from below, making it an interesting melting pot and a good foundation for developing individuals’  ideas and starting companies. It is interesting to see how to get a new idea to take hold and grow. We will investigate how to work with intersecting innovation fields within the animation area, and by having that as an example, we can consider what could be created in the entire sector for cultural and creative industries.

The project's other partner UN Habitat works, among other things, to support the country's municipalities with processes for inclusive and sustainable urban planning. This also includes processes for documenting and taking care of local cultural heritage during the reconstruction after the war. In the project, these two partners will jointly explore how they can collaborate to bring cultural heritage to life.

- Connected to this, we could examine what traditional ways of doing practical things could entail in a creative context—such as how to combine cultural heritage with digital tools and the tourism sector, says Peter Kisch. Perhaps we can sort out some good ideas to build packages or products from.

So what interest does Kosovo have of Future by Lund?

- What several asked about and were interested in was Future by Lund's methods and models for collaboration between many different actors. What inspired most, for example, was our zone model and OPSI's model for innovation portfolios, concludes Birgitta Persson.

The collaboration in Kosovo will continue for 15 months until April 2025.

Translation: Tilde Svensson

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar