Creatives & Changemakers

Future by Lund och Lunds universitet i unikt samarbete i Kosovo

March 4, 2024

Ett spännande projekt och en unik konstellation av samarbetspartners har fötts tack vare den svenska ambassaden i Kosovo. Lunds universitet och innovationsplattformen Future by Lund har bildat ett partnerskap med UN Habitat, kulturorganisationen Anibar och Kosovos kulturministerium med stöd från Sida. Tillsammans kommer de att utforska hur man kan stödja och utveckla innovationsförmåga och kapacitet i den kulturella och kreativa sektorn i Kosovo. Lärdomar och insikter i projektet kommer löpande att ge inspel till utvecklingen av Kosovos nya strategi för att stödja dessa branscher.

IN ENGLISH BELOW.

Future by Lund och Lunds universitet arbetar nu med att utforska hur man kan stödja och utveckla innovationsförmågan i den kulturella och kreativa sektorn i Kosovo tillsammans med partners i Kosovo. Ambitionen är att i slutet av projektet kunna lansera ett innovationsstödprogram eller en plattform för arbetet i sektorn under de kommande åren. Under 2024 kommer partners och inbjudna intressenter i olika städer i Kosovo att utforska, testa och utveckla hur ett sådant program skulle kunna fungera. Dessutom kommer lärdomar och insikter från projektet att löpande användas i processen för att ta fram Kosovos nya strategi för att stödja dessa branscher:

– Eftersom konst och kultur har en sådan direkt effekt på både lokal och regional ekonomi, är det rätt väg att koppla samman olika sektorer inom kreativa industrier med varandra och öka interaktionen, säger Kosovos kulturminister Hajrulla Çeku.

Departementet och Lunds universitet har kommit överens om att samarbeta kring utvecklingen av denna strategi.

I projektet kommer man att varva experimentella innovationssamarbeten med utbildning i innovationsmetoder. Parterna har sammanfattat sitt utforskande tillvägagångssätt med den kosovoalbanska frasen ” 'T'u pa, t'u ba'” (På serbiska ungefär ”Gledaj i uči”.) Det betyder ungefär att man tar det pö om pö, dvs undersöker, testar, lär och provar igen. Både landets innovationscenter och independentscenen i Kosovo – vilken har en stark entreprenörsförmåga och trovärdighet i civilsamhället– har visat stort intresse att delta i projektet.

Kosovos filmindustri är på stark frammarsch. Animation lockar många unga och den årliga internationella animationsfilmfestivalen är ett stort event. Projektets ena partner, kulturorganisationen Anibar i Peja, står bakom Kosovos framgångsrika animationsscen. Projektets andra partner UN Habitat arbetar bland annat med att stödja landets kommuner med processer för inkluderande och hållbar stadsplanering. Detta innebär även processer för att dokumentera och ta hand om det lokala kulturarvet under återuppbyggnaden efter kriget. I projektet kommer dessa två partner att gemensamt undersöka hur de kan samarbeta för att levandegöra kulturarvet. Ett samarbete som utforskar hur man skapar en gemensam innovationsportfölj över organisationsgränser.

– Det här är ett unikt projekt. Vi kan testa och utveckla både metoder, portföljer och utbildningar som kan stärka och stödja Kosovos innovationsekosystem för kulturella och kreativa branscher. Samarbetet mellan Sverige och Kosovo kan också ge avtryck på europeisk nivå i arbetet med att utveckla innovationspolicys för de kulturella och kreativa näringarna som Lunds universitet leder, säger Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan och vd för Future by Lund.

På bilden: Hajrulla Ceku, Minister of Culture, Youth and Sports Kosovo, Jonas Westerlund, Ambassador Swedish Embassy in Kosovo and Lisa Thelin, Head of Lund University Collaboration Office

Innovationskapacitet för KKB i Kosovo

Projekttid: jan 2024 – mars 2025

Partners: Lunds universitet, Future by Lund, UN Habitat, Anibar och Kosovos kultur-, ungdoms- och idrottsministerium.

Finansiär: Sida

Projektmedel: 5 miljoner SEK

Future by Lund and Lund University in unique cooperation in Kosovo

A unique project and constellation of partners have been born thanks to the Swedish Embassy in Kosovo. Lund University and the innovation platform Future by Lund have formed a partnership with UN Habitat, the cultural organisation Anibar and the Ministry for Culture, Youth and Sports of Kosovo. Together they will explore innovation capacity and models for collaboration for the Cultural and Creative Sector and Industries (CCSI) in Kosovo. Lessons and insights from the project will continuously provide input for the development of Kosovo's new strategy to support these industries.

Future by Lund and Lund University are now working to explore the innovation capacity of the Cultural and Creative Sectors and Industries in Kosovo. By the end of the project, the ambition is to launch an innovation support program or platform for the sector for years to come. During 2024 the partners and invited stakeholders across Kosovo will explore, test, and develop how such a programme could work. Furthermore, lessons and insights from the project will be continually utilized in the process of formulating Kosovo's new strategy to support these industries.

Kosovo’s minister of culture Hajrulla Çeku, says:

“Considering the direct impact that arts and culture have in the local and regional economies, we have seen […] that the right way [is] to connect the different disciplines of the creative industries to interact with each other”

The department and Lund University have agreed to collaborate on the development of this strategy.

In the project, the partners will alternate experimental innovation collaborations with training in innovation methods. The partners have summarized their exploratory approach with the Kosovar Albanian phrase 'T'u pa, t'u ba' (in Serbian “Gledaj i uči”) which roughly means taking it step by step, i.e., investigating, testing, learning, and trying again. Both the country's innovation centers and the independent scene in Kosovo, which demonstrate strong entrepreneurial capabilities and credibility in civil society, have shown significant interest in participating in the project.

Kosovo's film industry is making strong progress, with animation attracting many young talents, and the annual international animation film festival being a major event. One of the project's partners, the cultural organisation Anibar in Peja, is behind Kosovo's successful animation scene. The project's other partner, UN Habitat, works, among other things, to support the country's municipalities with processes for inclusive and sustainable urban planning. This includes processes for documenting and preserving local cultural heritage during the post-war reconstruction. In the project, these two partners will collectively explore how they can collaborate to bring cultural heritage to life—a collaboration that investigates creating a shared innovation portfolio across organisational boundaries.

Charlotte Lorentz Hjorth, LU Collaboration, and CEO of Future by Lund, says:

"This is a unique project. We can test and develop methods, portfolios, and education that can strengthen and support Kosovo's innovation ecosystem for cultural and creative industries. The collaboration between Sweden and Kosovo can also make an impact at the European level in the efforts to develop innovation policies for the cultural and creative sectors, which Lund University leads".

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson

Birgitta.Persson@futurebylund.se

Finansieras av
Fler projekt