Creatives & Changemakers

Internationellt arbete som ger möjlighet att påverka

Caroline Wendt
May 14, 2024

Partners från hela Europa arbetar tillsammans med att utveckla plattformen ekip för att ta fram policyrekommendationer för innovation med de kulturella och kreativa näringarna. Arbetet leds av Lunds universitet med Future by Lund som affilierad partner. Nyligen träffades alla projektpartners i Grekland för ett policyarbete där människan sätts i centrum för AI-revolutionen. Att delta i internationella projekt av den här typen ger stora möjligheter att vara med och påverka, men är också ett sätt att vara beredd när utvecklingen av nya områden tar fart.

Lunds deltagare i ekip-eventet hade några intensiva dagar i Thessaloniki där partnerna diskuterade hur de kan skapa policyer för öppna innovationsekosystem, där det kulturella och kreativa näringar (KKN) inte bara är inkluderade utan också driver innovation. Detta var projektets fjärde partnerträff och fokus låg denna gång på hur KKN kan inkluderas i och driva innovation inom AI-området.

Projektet medverkade därefter också på det internationella tech-eventet Beyond, som denna gång fokuserade på den pågående AI-revolutionen. ekip-projektet hade där ett eget arrangemang med ett endagsprogram om AI och kreativa näringar. Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Future by Lund och medarbetare på Lunds universitets samverkansavdelning, och Birgitta Persson, projektledare på Future by Lund, deltog i paneler medan Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund, modererade två debatter. Som koordinator för ekip medverkade Charlotte Lorentz Hjorth i ett High Level Forum kring AI och innovation samt i grekisk TV.

- Den fråga jag skulle besvara i TV var varför man inkluderar kulturella och kreativa branscher i arbetet med AI, berättar hon. Svaret är att man i den klassiska innovationsmiljön har finansierat teknikutveckling och därefter har KKN skapat innehållet i de tekniska lösningarna. Nu går utvecklingen inom AI-området mycket snabbt och får betydelse inom alla områden, också för innehållet. Det öppnar för teknikutveckling i symbios med innehållsutveckling där kreatörer är aktiva även i utvecklingen av tekniken. Därför behöver humaniora, kreativa näringar och innehållskapare inkluderas på bredden för att samutveckla området tillsammans med teknikutvecklarna. För detta behövs policyer och ekips syfte är att bidra till byggandet av öppna innovationsekosystem som inkluderar fler branscher och bredare grupper av kompetenser.

Grekland är unikt i Europa med sin AI-strategi som startar i filosofin så att humanistiska aspekter blir en utgångspunkt för arbetet.

- Vi ser att behovet av en symbios av teknik och humaniora lyfts i många sammanhang och EU gick nyligen ut med att nästa Horizonutlysning måste inkludera humaniora, fortsätter Charlotte Lorentz Hjorth. Vi kan se att det pågår ett skifte genom att många länder sätter in resurser och försöker forma ett innovationsstöd kring KKN. Det är spännande att det här drivs i Europa och att vi i Lund är en del av det.

En tanke som ligger till grund för ekip är att policyer är ett verktyg för innovation. Ett exempel på hur detta fungerar är utvecklingen inom mode- och textilbranscherna.

- För tre år sedan fick vi reda på att man inom textilområdet går in hårt med nya lagar på grund av bland annat överkonsumtion med klimatpåverkan och miljöförstöring som följd, berättar Katarina Scott. Vi började då jobba med området och nu när branschen förändras är vi beredda genom ett nätverk med forskare och samarbete med företag och går i takt med de satsningar som kommer. Ett arbete med nya policyer är en signal om en förändring, och när de sedan antas kombineras de vanligen med en satsning. Då måste man vara förberedd och veta hur man ska jobba och med vem, särskilt i komplexa frågor som rör klimat och miljö.

ekip är en policyplattform med deltagare och specialister genom 17 partners från hela Europa.

Varför är det viktigt att delta i internationella samarbeten?

- Att vara med i sådana här sammanhang är en möjlighet att bygga Lunds internationella kapacitet. Om man är med i ett tidigt skede blir man en del av dialogen och processen och får kunskap och insikter. På så vis kommer man längre än det man får i en rapport eller ett nyhetsbrev efteråt, då man enbart blir en mottagare av resultatet, säger Katarina Scott.

Hur ska man veta när det är dags att vara med?

- Det går att se signaler om vad som kommer att hända och en sådan är att se var resurserna sätts inom EU men också nationellt och regionalt. Då får man välja väg, antingen konsumera resultaten eller delta och påverka. I ekip är vi också med oss sätter innovationsmodellerna och metoderna vilket är extra spännande, avslutar Charlotte Lorentz Hjorth.

ekip - European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform - är ett Horizon Europa-projekt som syftar till att stödja utvecklingen av policyer som etablerar öppna innovationsprocesser som den nya standarden. Detta initiativ syftar till att säkerställa att stödsystemen kan odla kapacitet att hantera komplexa innovationsprocesser med flera intressenter, vilket är nödvändigt för att förverkliga större innovation inom Europas kulturella och kreativa branscher. Dessa innovationer kommer att driva på beteendeförändringar mot ett grönare, mer inkluderande och ett mer digitalt Europa.

De 17 partnerna i ekip bidrar alla med sin egen särskilda kompetens till den innovationspolitiska plattformen. Processen att formulera policys kan jämföras med en motor där data analyseras, prioriteras och bearbetas. ekip kommer att kartlägga och kategorisera cirka 100 områden och bearbeta minst 13 av dem genom hela motorn och skapa rekommendationer.

Mer än 40 KKN-nätverk och organisationer över hela Europa är engagerade i att definiera och ge data om ekips utvalda områden. Detta initiativ säkerställer att stödsystemen utvecklar en kapacitet att hantera de komplexa innovationsprocesser med flera berörda parter som behövs, både för att förverkliga mer innovativa kulturella och kreativa branscher i Europa och för att driva på de beteendeförändringar som behövs för ett mer grönt, inkluderande och digitalt Europa.

ekip hade partnermöte i Thessaloniki men medverkade också på det internationella tech-eventet Beyond.
Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar