Moving Things & People

Utställning samlar Öresundsregionens mobilitetsprojekt

Caroline Wendt
December 22, 2020

‍I Öresundsregionen görs så många spännande mobilitetsprojekt att de intressanta resultaten kan vara svåra att överblicka. Därför pågår ett arbete med att skapa en gemensam utställning i Lund för projekten. Förhoppningen är att den samlade kunskapen kan vara med och forma framtidens hållbara mobilitet. Vi har fått en förhandstitt på det koncept som Naemi Jaworowski och Anneli Xie tar fram!

I Castellums fastighet på Scheelevägen 16 i Ideon Science Park finns en yta som ska bli ett center för mobilitetsprojekt. Lokalerna är rymliga och i det ena hörnet finns Evolution Roads utställning om elvägen och längst bort på andra hållet finns en lokal som kan passa som mötesrum och som en yta för den som vill arrangera en workshop. Däremellan finns det många mindre rum som ska användas för att visa projekt i en utställning.

Naemi Jaworowski och Anneli Xie har tagit fram ett koncept för utställningen.

– Vår tanke är att vi ska ge ett helhetsperspektiv över mobilitetsområdet, där ett narrativ löper genom hela lokalen och där de olika projekten passas in. Det är tydligt att projekten ibland överlappar varandra. De kommer alla att fogas in i en bild som anknyter till hoppet om att bygga en grönare framtid, säger Anneli Xie.

"Projekten kommer alla att fogas in i en bild som anknyter till hoppet om att bygga en grönare framtid."

De senaste åren har många projekt handlat om hur vi ska transportera människor och gods på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. I en kartläggning av aktörer och projekt gjord 2019 listade Innovation Skåne över 60 pågående projekt inom mobilitetsområdet – men noterade också att det många gånger är önskvärt att fler får ta del av de intressanta resultat som projekten kommer fram till. Med den utgångspunkten föddes idén om en gemensam utställning, som kommer att delas in i fem kategorier:

1. Elektromobilitet handlar om elfordon och laddinfrastruktur. Området är viktigt för att uppfylla Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

2. Aktiv mobilitet rör cyklister och gångtrafikanter, alltid lika aktuellt.

3. Den totala transporten berör hur man kan effektivisera användandet av privata och offentliga transportmedel. Det här innefattar också digitala verktyg som gör att människor kan dela på transportmedel.

4. Mobility Management handlar om den beteendeförändring som behövs hos människor.

5. Det smarta samhället – digitaliseringen skapar möjligheter till att utnyttja resurser bättre och till att förbättra kommunikationen både i städer och på landsbygden.

– Vi vill visa upp vilka möjligheter som finns, säger Naemi Jaworowski. Rummen ska byggas kring olika projekt och hur de samverkar. Att se projekten i ett fysiskt rum hoppas vi ska väcka tankar och öppna möjligheter. Vi bygger upp utställningsrum efter samtal med projektledare och vi kommer att använda oss av olika element så som planscher i olika format samt digitala storskärmar och mindre skärmar för att skapa en miljö som går att interagera med.

Platsen i sig tar avstamp i Interreg-projektet Mobilitet på Tvärs med 17 aktörer i Skåne och Danmark och verkar som en hemvist för samarbetsforumet Mobility Forum – Greater Copenhagen.

– Mobilitet på tvärs går på tvärs både över stad/landsbygd, mellan länder och mellan aktörer och människor, säger Anneli Xie. Mellan dessa områden letar projektet efter kopplingar som ger mer universella lösningar där man lär av varandra. Det här är ett unikt projekt – konceptet av samarbete och kunskapsdelning på ett avslappnat sätt med fokusering på det mänskliga glöms annars lätt bort. Har man en plattform att mötas kan man lära av varandra.

Den grafiska profilen tar avstamp just i projektet Mobilitet på Tvärs och utifrån det har Anneli och Naemi skapat mallar som de andra projekten kan använda så att det blir ett enhetligt utseende. Tanken är att det ska vara enkelt att fylla på och trycka ut nytt material för att utställningen ska vara dynamisk och hela tiden hållas uppdaterad. När utställningen kan öppnas för besökare är i skrivande stund inte klart.

– Det här kommer att bli en tvåstegsraket, berättar Naemi Jaworowski. Till att börja med kommer vi att rikta oss till olika projektledare och andra aktörer men det långsiktiga målet är att allmänheten ska kunna komma och se vilka häftiga saker som händer inom området. Vi hoppas att utställningen kommer att kunna inspirera till fler idéer och att studenter i framtiden ska kunna kopplas till projekten och ha en plats att skriva ex-jobb på. Det finns en häftig vision för stället men vi får ta en sak i taget.

I centret för mobilitet samverkar Innovation Skåne, Lunds Kommun/Future by Lund, Castellum och Ideon Open. Mobilitet på Tvärs finansieras av Interreg.

Bildtext stora bilden:

Naemi Jaworowski och Anneli Xie har arbetet tillsammans med Frida Tiberini från Sjöbo kommun. Frida är delprojektledare för Sjöbo och Tomelillas case i Mobilitet på Tvärs samt tidigare även projektledare för ”Förstudie framtidens kollektivtrafik på landsbygden” .

Foto: Kalle Rosensköld

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar