Digital Cities & Citizens

Ny testbädd för hållbara miljöer och bättre livskvalitet

Caroline Wendt
May 11, 2020

Lunds Kommun beviljas 5,9 miljoner kronor från Vinnova för att genomföra projektet Lund Open Sensoring City. Lund Open Sensoring City kommer att skapa en öppen testbädd för det framtida realtidsstyrda samhället där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalité.

In english.

Projektet kommer att ledas av Future by Lund som är Lunds kommuns innovationsplattform som driver ett stort innovationsnätverk av näringslivspartners, organisationer och akademi. Inskrivna projektpartners i Lund Open Sensoring City är Axis Communications, Kraftringen, Lund Universitet, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector. Projektet görs också i samarbete med Ericsson, Volvo Cars och u-Blox med flera. I projektet kommer man att bygga testmiljöer tillsammans med kommunens förvaltningar, däribland Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen. Future by Lund har även tidigare drivit projekt inom området på ett framgångsrikt vis, t.ex. Smarta Offentliga Miljöer (Vinnovafinansierat) som har etablerat en öppen IoT-testbädd i staden och levererat över 15 olika delprojekt som kopplar mot offentliga utmaningar och infrastruktur i staden.

– Det är glädjande att Vinnova på det här sättet uppmärksammar Lunds kommun som en kommun med ett välutvecklat green-tech näringsliv med goda möjligheter att vara testbädd för innovationer.Det ska bli spännande att följa projektet, säger Philip Sandberg (L)kommunstyrelsens ordförande i Lund.

– Lunds kommun är sedan länge i framkant vad gäller både innovation och hållbarhet, med detta vinnovaprojekt ges vi nu möjlighet att vara med och skapa framtidens smarta samhällen, säger Anders Almgren (S),kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Projektet arbetar för lösningar som fokuserar på omedelbara utmaningar som kan innehålla allt från utsläpp och säkerhet till resursoptimering och förebyggande av trafikinfarkter kopplade till olika fordonsflöden. Det skulle också kunna handla om lösningar som riktar sig mot mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar mm) som en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden.

– Nu har vi möjlighet att använda den testbädd som vi byggt upp i SOM-projektet (SOM står för Smarta Offentliga Miljöer) och ta den vidare så att vi verkligen kan använda staden som en testplats, säger projektledare Anders Trana på Future by Lund. I projektet kommer vi att koppla fysiska platser till digitala - det kan handla om hur bilar, bussar, cyklar och människor rör sig i staden och att man genom att skapa realtidsdata kan styra dessa flöden genom till exempel trafikljus i korsningar och belysning.

Testbädden ska erbjuda tre olika testmöjligheter. Det är Fasta platser/zoner (t.ex. torg, korsningar, inom byggnader), Mobila platser på fordon som kör slingor i staden och Inkoppling mot stadens infrastruktur (t.ex. elskåp, belysning, trafikljus mm).

– Att delta i projektet Lund Open Sensoring City innebär att vi som lokalt företag med en global marknad kan få tillgång till en ny plattform där vi kan testa och utvärdera nya innovationer och lösningar. Vi kan tillsammans med andra lokala aktörer dela erfarenheter och lära oss vilka utmaningar städer har, och gemensamt hitta lösningar, säger Veronica Sällberg, Global Business Development Manager Smart City, Axis Communications.

I projektet ses ett stort behov av att bättre förstå och utveckla staden utifrån de flöden av personer, cyklar och övriga fordon som finns, ändras och skapas i framtiden baserat på realtidsinformation, dataplattformar, applikationer och machine learning. Idag begränsas denna förmåga av att information är fragmenterad i olika lösningar såsom analog data, bakom brandväggar och i proprietära system. Även om skiftet går mot öppen data och IoT-baserade system finns det fortfarande många utmaningar kvar att lösa.

Projektet pågår från maj 2020 till 2023.

Till utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt 2020 inkom 22 ansökningar. Vinnova avser att stödja sex genomförandeprojekt, däribland Lund med följande motivering: (Citerat ur Vinnovas beslutsmeddelande)

”Lund vill etablera en öppen testbädd för ett framtida realtidsstyrt samhälle där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö. De vill i projektet etablera en testbädd med en variation av sensorer och sensorplatser, olika uppkopplingsmöjligheter och plattformar för öppna data för att i slutändan kunna lösa utmaningar mer effektivt och skapa nya värden.

I konkurrens med andra ansökningar bedöms denna ansökan ha god potential att skapa en testbädd som på sikt kan bidra till systemeffekter tack vare en stark aktörskonstellation, en god omvärldsbevakning och en stark koppling till innovationsstödjande aktörer. Vidare bedöms den beskrivna testbädden utifrån ansökan skapa förutsättningar för testmöjligheter i verklig miljö på ett sätt som idag saknas. Projektteamet bedöms ha den kompetens, det engagemang och den trovärdighet som krävs för att genomföra projektet.”

Kontaktperson: Projektledare Anders Trana 070-604 99 30

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar