Digital Cities & Citizens

TravelVu - en resvaneapp i ständig rörelse

Caroline Wendt
August 26, 2022

Att undersöka hur människor reser och använder trafiksystemet är viktigt bland annat för samhällsplanerare. Digitaliseringen har medfört helt nya möjligheter på området, och Trivector Traffic tog fram appen TravelVu där frivilliga kan registrera sina resor med hjälp av mobilens GPS. Appen testades i Future by Lunds SOM-projekt. Efter det har det ena lett till det andra. Nu driver Trivector Traffic flera nya projekt där appen utvecklas så att den kan undersöka resvanor i samband med handel, kan hjälpa till att skapa säkrare resor för oskyddade trafikanter och kan följa resvanor under lång tid. Dessutom provas en ny app – Active Travel – som inte bara mäter utan också kan coacha fram mer aktiva och koldioxidsnåla resvanor!

TravelVu användes i SOM-projektet under 2018 för att se hur man kan samla data om cyklisters resvägar i Lund och hur denna data kan användas som underlag för samhällsplanering. Nästan 500 cyklister deltog och donerade sin resdata till forskningen. Samtidigt genomfördes kampanjen ”Tryck till” där en bluetooth-uppkopplad knapp på cyklisternas styren användes för att markera situationer som upplevdes otrygga. Appen TravelVu visade sig fungera mycket bra och sedan dess har flera kommuner använt sig av den i olika undersökningar. (Gävle , Trollhättan, Lidingö, Linköping, Gotland och Innherred)

Under arbetet med appen fick Trivector Traffic flera nya uppslag.

- Genom TravelVu samlar vi in data som vi tidigare inte haft tillgång till. Det gäller till exempel var man reser (resvägar), hastigheter på alla platser utmed resan och möjligheten att förstå hur man varierar sitt resbeteende under olika dagar. Ju mer vi använder TravelVu och den data som genereras, desto mer förstår vi vad som också kan vara möjligt. Det finns massor av möjligheter både när det gäller att samla in data och att analysera data på nya sätt. Ofta hittar vi nya möjligheter genom de frågeställningar som vi arbetar med i andra uppdrag, men lika ofta får vi frågor från andra kring om vad som är möjligt, vilket sporrar till ny utveckling, berättar Emeli Adell, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Att undersöka olycksrisker för oskyddade trafikanter hade Trivector Traffic redan börjat med genom kampanjen ”Tryck till” – men man såg också att det fanns information i det material som skapades i resvaneundersökningen som kunde användas för att kartlägga olycksrisker. TravelVu ger inte bara information om vilka vägar som väljs utan också om till exempel hastigheter på olika sträckor. Nu testar Trivector Traffic hur TravelVu kan användas för att ta fram data om oskyddade trafikanter. Elsparkcyklar används som exempel och den data som tas fram kommer att sättas i relation till data om skador och olyckor som erhålls från andra projekt.

- Projektet kommer att ge grunderna till ett verktyg som bättre kan visa i vilka trafikmiljöer oskyddade trafikanter befinner sig i och hur de beter sig där. Detta är viktig information för att kunna sätta antalet olyckor i relation till mängden trafik och få en bättre och mer nyanserad bild av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Att enbart förlita sig på antal olyckor ger en mycket trubbig förståelse – men det är så man normalt gör idag, säger Emeli Adell.

Ett annat resmönster som intresserar Trivector Traffic är hur vi reser för att göra våra inköp. De senaste åren har det till exempel blivit allt vanligare med e-handel.

- Kunskap om hur våra inköpsbeteenden påverkar när och hur vi reser saknas idag på flera områden, speciellt intressant är det att förstå hur den ökade e-handeln påverkar resandet, fortsätter Emeli Adell. Att förstå mer om hur vi i vardagen löser våra inköp och hur vi kombinerar dessa med att göra fler ärenden när vi ändå är på väg för att hämta barn, återvinna skräp eller träna är av stor betydelse för trafikplanerare för att skapa ett välfungerande transportsystem som verkligen fungerar i människors vardag.

I detta projekt har Trivector Traffic samlat in data under våren 2022 och analyserna har påbörjats. Målet är att se om olika typer av e-handelsbeteenden påverkar hur vi reser totalt sett. Därifrån vill projektet studera till exempel hur leveranssystemen bör utformas för att leda till så hållbart resande som möjligt.

En annan utökning av arbetet med TravelVu är att se hur resvanor ser ut över tid och hur kunskap om detta kan användas för att påverka gruppers sätt att resa. Trivector Traffic och LTH undersöker detta i projektet Individvariationer i resmönster. Här samlas data in från en större grupp i en månad, och för en mindre under ett helt år. Datainsamling avslutas i september 2022.

- Från månadsstudien ser vi till exempel redan nu att det finns olika sätt att använda bilen, som kanske totalt sett leder till lika mycket bilkörning, men vissa gör få långa resor medan andra gör många korta. Att hitta förändringar som gör det möjligt att resa mer hållbart ser naturligtvis väldigt olika ut för dessa grupper. Om vi ska kunna skapa realistiska alternativ till bilen är det viktigt att vi på riktigt förstår hur bilen används idag.

I en vidareutveckling av appen TravelVu provar Trivector Traffic och Karolinska institutet under hösten 2022 den coachande appen ActiveTravel som uppmuntrar användaren att cykla och gå mer i vardagen. Målet är både att främja hälsa och att minska koldioxidavtrycket. Appen ger feedback och visar användarnas framsteg och minskade koldioxidutsläpp. För arbetsgivare som väljer att använda appen finns både möjlighet att se resultatet av kampanjen och att få tips på hur deras arbetsplats kan bli bättre på att främja mer aktivt resande till den egna arbetsplatsen – utifrån hur medarbetarna reser idag.

Testperioden med datainsamling pågår under september, oktober och november 2022 och genomförs med hjälp av anställda på några deltagande företag. Målet är att utveckla ett verktyg som både mäter resvanor och förändrar dem. Fokus är på arbetsplatser och resor dit. I forskningsprojektet deltar fem arbetsgivarorganisationer, däribland Tetra Pak i Lund.

Länkar till projekttexterna:
Trivector Traffic: Uppmuntran till mer aktiva resor med appen Active Travel

Trivector Traffic: Hur ser våra resvanor ut över tid?

Trivector Traffic: Nya sätt att handla påverkar framtidens transportsystem
Trivector Traffic: Analys av oskyddade trafikanters säkerhet

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar