Digital Cities & Citizens

Trivector Traffic: Uppmuntran till mer aktiva resor med appen Active Travel

March 4, 2024

Trivector Traffic app TravelVu har bland annat använts i Future by Lunds projekt Smarta Offentliga Miljöer (SOM) för att undersöka om det går att göra resvaneundersökningar med hjälp av deltagarnas mobiler. Under hösten 2022 provar Trivector Traffic en utveckling av TravelVu, som innebär att arbetsgivare kan ge de anställda stöd att gå och cykla mer i vardagen genom coachning i appen Active Travel. Målet är både att främja hälsa och att minska koldioxidavtrycket.

Appen TravelVu använder den GPS som redan finns i våra mobiler för att göra utförliga undersökningar av resvanor. I mobilen registreras sträckor och tid, och appen känner av vilket färdmedel som troligen används. I en vidareutveckling av detta utvecklar och utvärderar Trivector Traffic tillsammans med Karolinska Institutet den coachande appen Active Travel som uppmuntrar användaren att cykla och gå mer i vardagen. Deltagarna får först mäta hur de reser under en inledningsvecka och får sedan hjälp med att sätta målsättningar för hur de kan öka sitt aktiva resande genom att gå och cykla mer. Appen ger feedback och visar användarnas framsteg och minskade koldioxidutsläpp. För arbetsgivare som väljer att använda appen finns också möjlighet att både se resultatet av kampanjen och att få tips på hur det aktiva resandet till arbetsplatsen kan främjas (utifrån hur man reser idag).

Testperioden med datainsamling pågår under september, oktober och november 2022 och genomförs med hjälp av anställda inom fem olika organisationer. Syftet är att utveckla ett enkelt och skalbart verktyg som hjälper individer att välja, och verksamheter att stötta, ett mer hållbart och hälsosamt pendlingsresande. Målet är att utveckla ett verktyg som både mäter resvanor och förändrar dem. Fokus är på arbetsplatser och resor dit.

I forskningsprojektet deltar fem arbetsgivarorganisationer: Astra Zeneca i Mölndal, Tetra Pak i Lund, Region Östergötland med sjukhuset i Norrköping, Region Västerbotten samt Region Uppsala.

I Tyskland gör Trivector Traffic ett parallellt projekt med Active Travel, där fokus är boende istället för anställda, finansierat genom staden Oberursel.

Snabba fakta ActiveTravel

Finansiär: Vinnova

Projektbidrag: 2 987 540 kronor

Projekttid: oktober 2021 – december 2023

Projektledare: Sara Boije af Gennäs

Projektpartners: Trivector Traffic, Karolinska institutet

Följdprojekt: Projektet är en vidareutveckling av TravelVu, eftersom Trivector Traffic har märkt att organisationer inte bara är intresserade av att mäta resvanor, utan också att direkt påverka dem. Det är ett parallellt projekt med Personlig mobility managment i app (finansierat genom den tyska staden Oberursel).

Vad är det förväntade resultatet? Att utveckla en Mobility management-version (Mobility management är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning) av TravelVu, vilken kommer att heta ActiveTravel. I den finns också ett nytt analysverktyg för organisationerna, där de kan se hur resandet är och förändras under ActiveTravel-kampanjen och där de får råd om hur de kan underlätta aktivt pendlande – utifrån den potential som finns i just denna organisation. Här skattas också effekter i hälsa, koldioxidutsläpp och behov av parkering.

Hur tas projektet vidare? Att kunna genomföra kampanjer inom mobility management, primärt för organisationer. Kampanjerna är tänkta att leda till mer aktivt resande och bättre hälsa hos medarbetarna.

Länk till text om TravelVu

Klassificering i Future by Lunds ramverk

Skikt: 3

Zon: Grön (B)

Vad menar vi med Zon och Skikt?

Future by Lund arbetar med ett ramverk för att skapa förståelse och ge underlag för strategiska beslut kring utvecklingen av innovationsekosystemet där partnerskapet tillsammans ska kunna överblicka ekosystemet och föra strategiska dialoger om framtida utveckling. Att arbeta med zoner är ett sätt att visa vilken sorts innovationsaktivitet och utvecklingsfas det är, medan skikt är ett sätt att visa mängd av aktiviteter och partnerengagemang, där man kan följa såddinvesteringar, projektfinansiering och resan vidare till följd av ett projekt.

Blå, grön och gul zon

För att förklara möjligheterna i det organisatoriska mellanrummet mellan kommun, näringsliv och universitetet används en modell med en blå, en grön och en gul zon.

I den blå zonen bestämmer organisationen allt själv och har kontroll och mandat. Här styr man själv och det finns en struktur för hur man bedriver sin verksamhet. Utanför finns den gröna zonen, som befinner sig i mellanrummet mellan organisationer. Där behövs samverkan och dialog med delade mandat. Organisationer förhandlar och skapar överenskommelser om vem som gör vad, vad som kan göras tillsammans och hur det ska gå till. Här finns till exempel ofta städer och byggbolag som samarbetar för att bygga nya områden eller konkreta projekt med gemensamt satta mål och delade uppgifter och resurser. Går man vidare ut i den gula zonen är mandatet ganska oklart och organisationer delar på utmaningar och möjligheter. Vem som äger vad och vem som ska göra vad är inte klart, vilket ger större risker. Det är nödvändigt att samskapa. I den här zonen behöver man stimulera, facilitera, testa och omvärldsbevaka för att skapa kunskap och förståelse. Organisationerna delar riskerna kring det okända och oformulerade. Deltagarnas engagemang och närvaro driver möjligheterna. Många i Future by Lunds nätverk arbetar just med saker som ligger i de gröna och gula zonerna i områden som man delar med andra. Aktiviteter som utförts i gröna eller gula zonen kan med tiden bli affärsmöjligheter och hamnar då i den blå zon där organisationerna tar hem resultat, använder dem, bygger affärer och skalar.

Följdeffekter genom skiktmodellen

För att påvisa vilken betydelse innovationsaktiviteter får för ett system av aktörer arbetar Future by Lunds följeforskare Emily Wise med ”skiktmodellen” – som är ett rapporteringssätt som används i Vinnovas Vinnväxt program och fångar dynamik och de ”ripple effects” (följdeffekter) som initiativen bidrar till.

Första skiktet är det stöd (eller den basfinansiering) som kommer direkt till innovationsplattformen.

Andra skiktet består av projektfinansiering till projekt som Future by Lund antingen leder eller medverkar i.

Tredje skiktet är projektfinansiering som går till partners i projekt där Future by Lund inte medverkar i. Detta kallas spinoffprojekt eller följdprojekt.

Fjärde skiktet är de kvalitativa händelserna i systemet som är tecken på att förändring sker i riktning mot den hållbara staden. Det kan vara nya företag, nya produkter, en ökning av antalet anställda, nya investeringsströmmar, ny infrastruktur och en ökning av uppmärksamhet.

Fakta Personlig mobility management i app

Finansiär: Oberursel kommun (Tyskland)

Projektbidrag: 465 000 kr

Projekttid: september 2021 – juni 2023

Projektledare: Alfred Söderberg

Projektpartners: Trivector Traffic, Oberursel kommun

Följdprojekt: Projektet är en vidareutveckling av TravelVu, eftersom Trivector Traffic har märkt att organisationer inte bara är intresserade av att mäta resvanor, utan också att direkt påverka dem. Det är ett parallellt projekt med ActiveTravel (finansierat av Vinnova).

Vad är det förväntade resultatet? Att utveckla en Mobility management-version (Mobility management är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning) av TravelVu, vilken kommer att heta ActiveTravel. I den finns också ett nytt analysverktyg för kommun och projektledare, där de kan se hur resandet är och förändras under ActiveTravel-kampanjen. Här skattas också effekter i hälsa, koldioxidutsläpp och behov av parkering.

Hur tas projektet vidare? Att kunna genomföra kampanjer inom mobility management, mot medborgare i ett specifikt område. Kampanjerna är tänkta att leda till mer aktivt resande, bättre hälsa, lägre CO2-utsläpp och minskat behov av parkeringsplatser.

Länk till mer material.

Future by Lund klassificering:

Skikt/Layer: 3

Zon/Zone: Blå (3)

Förklaring av vad vi menar med skikt och zon finns ovan.

Fler projekt