Creatives & Changemakers

CCSC: Kultur som ett sätt att utveckla samhället

March 4, 2024

Lund var huvudort för det stora europeiska projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som startade hösten 2018. Det var kulturorganisationen Trans Europe Halles, med Mejeriet i Lund som bas, som ledde projektet som siktade på att inspirera hela Europa. Uppgiften var att med hjälp av metoder från det kulturella och kreativa området hitta lösningar och policys som förbättrar samhället. EU satsade cirka 15 miljoner kronor i projektet.

Dagens utmaningar i form av minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är ofta svåra att möta för enskilda aktörer. I projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) undersökte deltagarna hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar. CCSC hade avslutningskonferens i februari 2021 och stöttades av EU med cirka 15 miljoner kronor. I projektet medverkade 37 organisationer från 21 länder.

- Vi är stolta och glada att vi får leda CCSC från Lund, sa Mieke Renders, vd på Trans Europe Halles vid projektets start. Vi är starkt övertygade om samhällets kraft att bygga broar mellan olika intressenter för att skapa nya samarbeten som kan lösa lokala utmaningar. I projektet letar vi efter sätt att stötta människor att engagera sig i de möjligheter som finns.

I konsortiet ingick förutom Trans Europe Halles även European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Detta gav en ovanlig och gränsöverskidande mix av partners som kommer kunna ge många olika perspektiv. Sju organisationer ansvarade för var sitt Urban Lab där de samarbetade med ett trettiotal ”handshake partners” från hela Europa. Arbetet korganiserades i stadslabb – ”Urban Labs”. I stadslabben samlades lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser för att undersöka komplexa urbana utmaningar och utveckla innovativa lösningar som sedan kan spridas över Europa. Ett av stadslabben är ”Changemakers and Smart Cities”. Denna grupp leddes av Lunds kommun. Ett annat leddes av Region Skåne.

- Som ett resultat av projektet kommer både kulturella och kreativa operatörer och beslutsfattare att vara utrustade med metoder och verktyg för att underlätta processer för att skapa deltagande, sa José Rodriguez, kommunikatör på Trans Europe Halles vid projektets start. I slutändan kommer de lokala styret att kunna lyssna bättre på medborgarnas behov, och medborgarna kommer att ha möjlighet att delta direkt i städernas styrning. På så sätt kan den offentliga förvaltningen hitta bättre lösningar för sociala och urbana utmaningar. Det här skulle också kunna ge en positiva inverkan på till exempel på ekonomin, för att skapa arbetstillfällen, för att främja social integration och för stadsutveckling.

- Vi är angelägna om att tillsammans med kreativa krafter från hela Europa driva arbetet med lokal och regional utveckling med konst, kultur och kreativa näringar som motor, sa Gitte Wille, kulturchef Region Skåne, vid projektets start. Det är nödvändigt att det kan göras i samverkan över både geografiska gränser och mellan aktörer på olika nivåer i samhället. Tack vare detta projekt har vi en unik möjlighet att fokusera extra på detta.

Trans Europe Halles har kontor på Mejeriet i Lund.

Bakgrunden till att Trans Europe Halles har utsetts av EU till att leda projektet är tidigare arbete i framförallt två projekt – Creative Business Models och Creative Lenses - om affärsmodeller inom kulturella näringar där även Katarina Scott från Lunds kommun medverkat.

- Projektet CCSC ger kreativa sektorn, staden och lokala beslutsfattare ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Vi kan definiera behov, testa nya arbetssätt och arbeta med kreativ infrastruktur som är till stor nytta för samhället, menade Katarina Scott vid projektstarten. Att arbeta genom människors initiativ blir ett nytt sätt att dra in i ett samhälles inneboende kreativitet för att skapa engagerade medborgare.

Projektet presenterades den 8 oktober - 11 oktober 2018 i Bryssel på European Week of Regions and Cities och den 7 och 8 november hölls ett samlande kickoffmöte i Lund med samtliga partners i projektet.

Länk till rapport från Lund Urban Lab

Fakta CCSC- Kultur som ett sätt att utveckla staden

Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) är ett policy-projekt som samfinansieras av Europeiska unionens program Creative Europe. Projektet samlade ett konsortium av tio organisationer som leds av Trans Europe Halles, det europeiska nätverket av icke-statliga kulturcentrum. Future by Lund/Lunds kommun är en av dessa tio organisationer.

Med detta projekt strävade partnerna efter att bevisa att kreativitet, konst och kultur kan förändra offentliga utrymmen och städer. Under två och ett halvt år, med början i november 2018, kopplade projektet samman kulturella och kreativa utrymmen med lokala beslutsfattare genom deltagandeprocesser.

CCSC hade ambitionen att ta itu med några av de mest akuta utmaningarna i städerna. Projektet avsåg att utveckla, testa och validera metoder för lokala myndigheter att engagera sina intressenter i samdesign av politik. Ett resultat kan bli att civilsamhället och offentliga myndigheter utvecklar nya strategier för att förbättra våra städer.

Facts in english:

Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) was a policy project co-funded by the Creative Europe programme of the European Union. The project brought together a consortium of ten organisations led by Trans Europe Halles, the European network of non-governmental cultural centres. Future by Lund/Lunds kommun was one of those ten organisations.

With this project, the partners aimed to prove that creativity, arts and culture can transform public spaces and cities. During two and a half years, starting November 2018, the project connected cultural and creative spaces with local policy-makers through participatory processes.

CCSC tackled some of the most pressing urban challenges. The project developed, tested and validated methods for local governments to engage their stakeholders in co-design of policies. One result can be that civil society and public authorities will develop new policies to improve our cities.

Link to the CCSC webpage

Facebook

Kontakt

Read our articles about the CCSC

Kreativa Lund samarbetar för att lyfta unga

"An opportunity to see what can come out of the swedish way"

Culture as a way to change Europe

Rekommendationer från CCSC- projektet kan påverka EUs kulturpolitik

Ett nytt kreativt ekosystem växer fram

Organisationer bygger relationer genom individer

Kulturprojekt lockade deltagare från hela världen

Culture as a way to build international relations

Cultural project attracted participants from all over the world

Kreativa aktörer från Lund berättar om Creative Spaces-projektet

Mer info om Trans Europe Halles.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson

Mieke Renders, vd Trans Europe Halles

AsmaMansour, Projektledare Trans Europe Halles

Katarina Scott, Lunds kommun

Finansieras av
Fler projekt