Creatives & Changemakers

Grön omställning med hjälp av helhetstänk

Caroline Wendt
January 12, 2024

Att arbeta tillsammans i enskilda projekt kan vara ett bra sätt för olika aktörer att bidra till transformation av staden. Men kanske skulle det bli större effekt om vi skiftade fokus från ett projekt i taget till att i stället arbeta mer med helheten med innovationsportföljer? I det nystartade projektet Innovation Portfolio Approach (IPA) samarbetar Future by Lund med en kulturorganisation i Rumänien och ett universitet i Nederländerna. Målet för projektet är att stärka kapaciteten hos intermediärer som jobbar med den kulturella och kreativa sektorn att bidra till grön omställning utifrån existentiell hållbarhet.

IN ENGLISH BELOW

Många av dagens utmaningar är så komplexa att de måste lösas genom gemensamma insatser från flera aktörer. Ett sätt att arbeta för delade och långsiktiga lösningar som sträcker sig längre än ett projekt är att koordinera en portfölj med utvalda partners och tillsammans skapa en strategi. Future by Lund utgår numera från denna logik inom olika teman. Portföljen utgår till exempel från en utmaning eller en möjlighet. Det är helheten som är det viktiga, och portföljen kan innehålla ett eller flera projekt. Det här är också utgångspunkten i det europeiska projektet Innovation Portfolio Approach (IPA) med stöd från bland annat Energimyndigheten.

IPA kommer att arbeta med kulturella och kreativa branscher (KKB) och existentiell hållbarhet, ett begrepp som gör att man kan koppla samman inre och yttre transformation för att skapa hållbarhet.

- En grön omställning kan inte göras enbart på tekniska och ekonomiska vägar, menar Birgitta Persson, projektledare för IPA. Vi behöver också stärka vår relation till varandra, till naturen och till planeten för att använda resurserna på ett bättre sätt. I projektet kommer vi att arbeta med grön omställning genom att använda kompetenser från de kulturella och kreativa branscherna.  

I IPA arbetar de tre europeiska städerna Lund, Timișoara (Rumänien) och Amsterdam (Nederländerna) tillsammans genom tre olika typer av mellanrumsorganisationer som är valda så att de ska komplettera varandra. I Lund är det innovationsplattformen Future by Lund, i Timișoara är det kulturorganisationen PLAI och i Nederländerna är det Masterutbildningen för Urban managers på Amsterdam University of Applied Sciences (HvA).

Var och en av de tre aktörerna kommer att identifierasamhällsutmaningar där den kulturella och kreativa sektorn har stora möjligheter att katalysera innovation och samskapande. I projektet kommer man att facilitera och stödja 7–15 tvärsektoriella och innovationsprojekt i en portföljlogik. Genom att inkludera existentiell hållbarhet som konceptuell utgångspunkt, kopplas den kulturella och kreativa sektorn till stadsomvandlingen och samtidigt kan arbetet öka intresset i KKB för att delta i samskapande och öppen innovation.

De tre organisationerna kommer att coacha varandra i utvecklingen av portföljer och ingående innovationsprojekt. Samtidigt kommer parterna också att utveckla metoder, modeller, verktyg och processer som främjar portföljarbete samt uppdragsdrivna innovationsprojekt i olika urbana kontexter.

- Jag ser fram emot att få jobba med erfarna projektledare från städer med ganska olika förutsättningar jämfört med Lund, berättar Birgitta Persson. Det ska bli spännande att lära av dem, att utmanas av dem på ett konstruktivt och bra sätt och förhoppningsvis också bidra själv till deras arbete. Om vi skapar en bra synergi kommer det att stärka både våra portföljer och de entreprenörer vi jobbar med. Det ska också bli intressant att visa vad öppen innovation kan bidra till inom KKB. Vi kommer att jobba fram forum och kommunikation som kan inspirera och locka även de som vanligtvis inte är på med innovations- eller entreprenörsspåret. Tanken är även att prova oortodoxa partnerskap där alla sektorer kan bli inblandade. Det hade också varit ett bra resultat om utbildningen i Amsterdam kan lägga in arbetssättet med portföljer i sin utbildning.

Parterna kommer att utveckla koncept för samskapandeforum och utrymmen där innovationsprocesser kan upplevas och förklaras. Detta görs i syfte att sänka trösklarna och "demokratisera" innovation och stadsomvandling. I Lund genomfördes forumet ”Unexpected” under 2023, och nu är siktet inställt på att genomföra ett liknande forum våren 2025.

- Vi vill involvera och inspirera kulturaktörer till att delta i öppen innovation. Samtidigt är detta ett sätt är att utveckla ett koncept för forum där man kan visa saker men också involvera och skapa samarbete. Därför kommer Unexpected att genomföras i delvis ny tappning, säger Birgitta Persson.

I projektet finns också partnerna Lunds universitet, West University of Timișoara, Pakhuis de Zwijger och Amsterdams stad. De bistår projektet genom sin expertis och tillhandahåller data, kunskap och forskning samt ger vetenskaplig rådgivning och bidrar med "dilemman" från fältet. De kommer också att koppla projektet och dess aktiviteter till det bredare forskarsamhället och nätverk av stadsmyndigheter.

Bilder från det internationella forumet Unexpected när det hölls i Lund i juni 2023.

Innovation Portfolio Approach (IPA)

Projekttid: 1 jan 2024 – 31 december 2025

Finansiärer: JPI Urban Europe, där Energimyndigheten och FORMAS hanterar den svenska delen.

Projektfinansiering: €648.500 i hela projektet

Partners: Future by Lund, PLAI, Amsterdam University of Applied Sciences (HvA), Lunds universitet, West University of Timișoara, Pakhuis de Zwijger och Amsterdams stad

Projektledare: Future by Lund genom Birgitta Persson och Katarina Scott.

Vad är Joint Programming Initiatives?

Joint Programming Initiatives (JPI:s) är mellanstatliga samarbeten definierade av Europeiska kommissionen 2008. Det finns idag tio initiativ som adresserar olika samhällsutmaningar. Programmen drivs av de länder som deltar men omfattar även länder utanför EU. Initiativens syfte är att skapa förutsättningar för att formulera och driva igenom gemensamma internationella forskningsstrategier. Genom att samordna sina nationella forskningsinsatser kan medlemsländerna tillsammans skapa bättre förutsättningar för att tackla samhällsutmaningar och nå effekt i samhället. Förutom att ta fram gemensamma utlysningar skapar gemensam programplanering nätverk som kan underlätta att forskningens resultat tillämpas mer effektivt och att resultaten också kan användas som underlag för beslut i samhället.

Läs mer

Om att använda kraften i människans inre utveckling för att möta de globala utmaningarna.

Existentiell hållbarhet.

Green transition through portfolio approach

Working together on individual projects can be a good way for different stakeholders to contribute to the transformation of the city. However, there might be a greater impact if we shifted the focus from isolated projects to instead work more on the comprehensive innovation portfolios? In the newly started project, Innovation Portfolio Approach (IPA), Future by Lund collaborates with a cultural organization in Romania and a university in the Netherlands. The project's goal is to strengthen the capacity of intermediaries working with the cultural and creative sector to contribute to green transition based on existential sustainability.

Many of today's challenges are so complex that they must be addressed through collaborative efforts from multiple actors. One way to work towards shared and long-term solutions that extend beyond a single project is to coordinate a portfolio with selected partners and jointly create a strategy. Future by Lund now operates based on this logic in various themes. The portfolio starts, for example, from a challenge or an opportunity. The key is the entirety, and the portfolio can include one or more projects. This is also the starting point in the European project Innovation Portfolio Approach (IPA) with support from, among others, the Swedish Energy Agency.

IPA will work with cultural and creative industries (CCI) and existential sustainability, a concept that allows linking internal and external transformation to foster sustainability.

- A green transition cannot be achieved solely through technical and economic means, says Birgitta Persson, project manager for IPA. We also need to strengthen our relationship with each other, with nature, and with the planet to use resources more effectively. In the project, we will work on green transition by using skills from the cultural and creative industries.

In IPA, the three European cities - Lund, Timisoara (Romania), and Amsterdam (the Netherlands) collaborate through three different types of intermediary organizations selected to complement each other. In Lund, it is the innovation platform Future by Lund, in Timișoara, it is the cultural organization PLAI, and in the Netherlands, it is the Master's Program in Urban Managers at Amsterdam University of Applied Sciences (HvA).

Each of the three actors will identify social challenges where the cultural and creative sector has significant opportunities to catalyze innovation and co-creation. In the project, they will facilitate and support 7–15 cross-sectoral and innovation projects in a portfolio logic. By incorporating existential sustainability as a conceptual starting point, the cultural and creative sector is connected to urban transformation, and at the same time, the work can increase interest in CCI to participate in co-creation and open innovation.

The three organizations will coach each other in the development of portfolios and in-depth innovation projects. At the same time, the parties will also develop methods, models, tools, and processes to promote portfolio work and mission-driven innovation projects in various urban contexts.

- I look forward to working with experienced project managers from cities with quite different conditions compared to Lund, says Birgitta Persson. It will be exciting to learn from them, to be challenged by them in a constructive and good way, and hopefully also contribute to their work. If we create a good synergy, it will strengthen both our portfolios and the entrepreneurs we work with. It will also be interesting to show what open innovation can contribute to within CCI. We will work on forums and communication that can inspire and attract even those who are not usually involved in innovation or entrepreneurship. The idea is also to try unorthodox partnerships where all sectors can be involved. It would also be a good result if the education in Amsterdam can incorporate the portfolio approach into its curriculum.

The parties will develop concepts for co-creation forums and spaces where innovation processes can be experienced and explained. This is done to lower barriers and "democratize" innovation and urban transformation. In Lund, the forum "Unexpected" was held in 2023, and a similar forum is planned for spring 2025.

- We want to involve and inspire cultural actors to participate in open innovation. At the same time, this is a way to develop a concept for forums where things can be shown but also involve and create collaboration. Therefore, “Unexpected” will be held in a partially new format, says Birgitta Persson.

The project also includes the partners Lund University, West University of Timișoara, Pakhuis de Zwijger and Amsterdams stad. They assist the project through their expertise and provide data, knowledge, and research, as well as offer scientific advice and contribute "dilemmas" from the field. They will also connect the project and its activities to the broader research community and networks of city authorities

Images from the international forum Unexpected when it was held in Lund in June 2023.

Innovation Portfolio Approach (IPA)

Project duration: January 1, 2024 – December 31, 2025

Funders: JPI Urban Europe, where the Swedish Energy Agency and FORMAS manage the Swedish part.

Project funding: €648,500 for the entire project

Partners: Future by Lund, PLAI, Amsterdam University of Applied Sciences (HvA), Lund University, West University of Timișoara, Pakhuis de Zwijger, and the City of Amsterdam

Project Managers: Future by Lund through Birgitta Persson and Katarina Scott.

Translated by Tilde Svensson.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar