Future Living & Spaces

På Brunnshög är det tävling i hållbart byggande

Caroline Wendt
July 5, 2022

Precis innan midsommar 2022 avgjordes Brunnshögs största markanvisningstävling någonsin, där Ikano bostad och HSB vann byggrätt för två klimatneutrala storkvarter med högkvalitativ arkitektur. Men varför tilldelar Lunds kommun fastighetsaktörerna byggrätter på Brunnshög via tävlingar? Och vad har det gett för resultat i fråga om hållbara lösningar, energisnåla hus och möjligheter för de boende att pendla klimatsmart? Här förklarar Brunnshögsområdets samhällsplanerare & kommunikatör Ib Rosvall hur Lunds kommun arbetar för att skapa en riktigt klimatsmart stadsdel.

Eftersom kommuner inte kan ställa krav på att byggnader ska ha speciella tekniska egenskaper vid markanvisningar är det ett vanligt förfarande att istället göra anvisningar genom en tävling. På så vis kan Lunds kommun sälja mark i Lunds nya stadsdel Brunnhög till byggaktörer som kan erbjuda hög hållbarhet i sina byggnader. Att göra tävlingar är inget unikt för Lund – men på Brunnshög görs det i just nu i stor omfattning genom det politiska beslutet att göra alla markanvisningar via tävlingar i hållbarhet.

På det här sättet har kommunen lyckats skapa ett område där byggaktörerna använder hållbara innovationer, där de flesta fastigheterna har solelproduktion samt är anslutna till det lågtempererade fjärrvärmenätet och där de boende har tillgång till bilpool och egen odling nära fastigheten.

Varför har ni valt att arbeta på det här sättet på Brunnshög?

- Det har egentligen främst två orsaker, berättar Ib Rosvall. För det första, marken på Brunnshög ägs till stor del av kommunen. Genom tävlingar kan vi se till att markens potential tas tillvara på bästa möjliga sätt – dels genom att det blir innovativa byggprojekt, dels genom att lundaborna får så bra betalt för sin mark som möjligt. För det andra, vi som kommun kan inte ensamma skapa en stadsdel i framkant. Genom att låta byggaktörer tävla om marken kan vi sporra varandra – och tillsammans skapa en miljö man vill vara i.

I den markanvisningstävlingen som avgjordes i juni 2022 låg fokus på klimatneutralitet och högkvalitativ arkitektur. Det kan också handla om att vara koldioxidneutral, att inkludera hållbara innovationer eller att det ska finnas en speciell inriktning, till exempel på vatten.

- Vi ändrar ständigt våra tävlingsupplägg – det finns alltså inget särskilt ”Brunnshögsrecept”. För att välja vilka kriterier vi ska använda oss av följer vi ämnet med örat mot marken och tar det som är stort just nu. Vi tänker också på hur vi genom Brunnshög bidrar till framtidens byggande. Senast var det klimatneutrala byggnader som också innehåller olika åtgärder för att få fler människor in på bostadsmarknaden och att man i bostäderna vill skapa en social gemenskap. Det är just nu också stort med vattenhushållning och utmaningarna som kommer med klimatförändringarna. För byggaktörerna är det aktuellt med odling, och vad de vill göra spelar ju också in till resultatet.

Hur har byggaktörerna reagerat på innovationstävlingarna?

- Vi tycker att de är positiva till det här sättet att arbeta och att det är eftertraktat att bygga på Brunnshög, berättar Ib Rosvall. Det är klart att det är större arbete än det är med direktanvisningar men vi ser att det sporrar marknaden. Den enda vägen att få bygga här är att ta hållbarhetsfrågan på allvar och bidra till att skapa en framtidstro.

Tävlingarna annonseras brett och bidrag lämnas ofta via Lunds kommuns e-tjänst där det ska vara enkelt att beskriva vad man vill göra. I slutet av processen utses en vinnare av en jury med fem medlemmar, varav tre externa. När byggaktörer fått en markanvisning skrivs en hållbarhetsöverenskommelse. Då visar Brunnshögsprojektet också vad kommunen gör på området för att ge trovärdighet. På området finns till exempel spårvägen, världens första lågtempererade fjärrvärmeanläggning, Sveriges största sopsugssystem med fyra materialslag, avancerad dagvattenhantering och det kommunala fastighetsbolaget LKF:S bostadshus Xplorion. Xplorion är LKF:s spjutspetsprojekt inom hållbart byggande.

Brunnshög ska vara klart 2055. Just nu är området planlagt fram till de centrala delarna och lite under hälften av det området är markanvisat.

- Man kan säga att vi har tagit ett första steg. Hela området är ännu inte detaljplanerat, utan man ska ha möjlighet att följa tidens krav. 2055 är långt fram – går man lika långt tillbaka var det sjuttiotalets miljonprogram. Det ger ett perspektiv på varför man ska planlägga bit för bit.

Har det här sättet att sälja till den som erbjuder högst hållbarhet varit viktigt för områdets utformning?

- Absolut! Vi har en detaljplan med kvartersindelning och kanske en önskan om speciella material i fasaderna, men utöver det påverkas byggnadernas innehåll mycket av förfarandet. I svenskt perspektiv är Skåne i framkant inom det klimatneutrala byggandet och det ska bli spännande att se vad som kan åstadkommas. Det här sättet att arbeta kräver både mycket tid och engagemang men det är helt klart värt det, avslutar Ib Rosvall.

Så här syns hållbarheten på Brunnshög

92 % av fastigheterna har tillgång till solenergi

88 % av fastigheterna har bilpoolsmedlemskap inkluderat i hyran

96 % av fastigheterna ger de boende möjlighet till odling

95 % av byggnaderna har lågtempererad fjärrvärme, som består av överskottsvärme från ESS och MAX IV (gäller ej vissa delar av södra Brunnshög där denna ej erbjuds)

48 % av fastigheterna erbjuder cykelpool (många erbjuder också el- och lådcyklar)

På området finns det som är Sveriges första miljöbyggnad guld med trä i fasaden. Byggnaden är ett samarbete mellan Wästbygg projektutveckling och Lansa fastigheter.

Det finns två bilfria flerbostadshus i södra Brunnshög. Det är LKF:s Xplorion samt Granitors BRF Life som inte har några parkeringsplatser knutna till husen och där boende istället har tillgång till en välutvecklad fordonspool.

(Fakta från Brunnshögsprojektet juni 2022)

Den senaste markanvisningstävlingen handlade om två klimatneutrala storkvarter, med hög kvalitativarkitektur. De två kvarteren ligger i anslutning till Västra Grönstråket samt Brunnshögstorget. HSB tilldelades en av kvartersbyggrätterna. Illustration: Liljewall arkitekter, Sweco, Utopia och Kamoma.

Det här är tredje delen i vår artikelserie om det hållbara byggandet på Brunnshög. Föregående delar:

Bostadshus för vattenfantaster snart inflyttningsklart

Bilfritt och bekvämt på Brunnshög


Läs mer:


Fortsatt hög innovationsambition på Brunnshög
www.futurebylund.se/post/samarbete-ger-hog-innovationsambition-pa-brunnshog


Innovationsbolag fick pitcha för Brunnshögsbyggare
www.futurebylund.se/post/innovationsbolag-fick-pitcha-for-brunnshogsbyggare

Unikt samarbete väntas ge Brunnshögsborna ett bättre boende www.futurebylund.se/post/unikt-samarbete-vantas-ge-brunnshogsborna-ett-battre-boende

Stora bilden: I början av året utlyste Lunds kommun Brunnshögs största markanvisningstävling någonsin: Patentkvarteren22. I potten låg två kvartersbyggrätter om totalt ca 22 500 kvm. De två kvarteren ligger i anslutning till Västra Grönstråket samt Brunnshögstorget Bilden föreställer Ikano Bostads  i anslutning till korsningen Odarslövsvägen och Patentgatan, Illustration: Wingårdhs Arkitekter, Unit Arkitekter och Sunnerö Arkitekter.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar