Ideas & Science for Society

BLUES: Europeiskt klusterprojekt söker samarbete i Lund

March 4, 2024

Bluesprojektet är ett partnerskap som samlar kluster från Spanien, Frankrike, Tyskland, Polen och Tjeckien inom fyra olika sektorer: vattenteknologi, nanoteknik, informations- och kommunikationsteknik och plasmateknik. Nu söker projektet samarbetsmöjligheter i regionen. I slutet av april 2022 hölls ett möte med inbjudna innovationsaktörer att hållas i Lund.

For English version, scroll down.

Huvudsyftet i BLUES-projektet är att stärka förvaltningen av starka kluster, att underlätta ett europeiskt partnerskap mellan kluster inom vatten- och miljöteknik och att stötta deras arbete för att stärka konkurrenskraften inom SME. En viktig del i projektet är att arbeta med och dela med sig av ”best practice” och att skapa ett utbyte. Just denna utbytestanke var i fokus under BLUES-projektets besök i Sverige. Mötet hölls på Ideon Science Park med WIN som värd. Där lärde BLUES-projektet sig mer om Lunds och Nordens innovationsekosystem. I inbjudan skrevs att ”Vi vill (...) skapa ett starkare samarbete med Sverige och svenska aktörer, stärka samarbetsmöjligheterna, diskutera eventuella gemensamma europeiska projekt och lära oss mer om den svenska industrin med särskilt fokus på vatten- och miljöindustrier.”

Till workshopen var några organisationer inom det regionens innovationsekosystemet inbjudna: Ideon Science Park; Cleantech Scandinavia; Sustainable Business Hub; Copenhagen Fintech; Mobile Heights; Climate KIC Copenhagen; KRINOVA-TBC, Future by Lund, Region Skåne, Lund University, WIN, MINC Medicon Village, Invest in Skåne, Innovation Skåne och Skåne Startups.

Kluster i Bluesprojektet:

BalticNet-PlasmaTec cluster (BNPT) - plasmateknikkluster från Tyskland

Cluster para el uso eficiente del agua (ZINNAE) - ett vattenkluster från Spanien

Pole Aqua-Valley cluster (AV) - Vattenkluster från Frankrike

France Water Team (FWT) – Vattenkluster från Frankrike

Mazovia Cluster ICT (MCICT) – ICT-kluster från Polen

Nanoprogress (NP) – nanoteknikkluster från Tjeckien

BLUES-projektet finansieras av EU:s COSME program.

In English:

European clusters seek cooperation possibilities in Lund

The BLUES-project is a partnership of clusters from Spain, France, Germany, Poland and Czech Republic from four different technologies/sectors: Water technology, Nanotechnology, ICT and Plasmatechnology. Now it is time for the project so seek cooperation possibilities in Lund and the region. In the end of April 2022 an exchange is arranged with invited actors from the regional innovation ecosystem.

The main project objective in the BLUES-project is to strengthen cluster excellence management, to facilitate a European partnership between blue and eco-industries clusters and their high-quality services to enhance the SME competitiveness. An important part is to work with best practices transfer and exchanges. This exchange topic will be in focus for the BLUES-projects visit to Sweden. The meeting will be hold in Ideon Science Park with the WIN cluster as hosting partner. On the agenda is to get to know Lund and Nordic’s innovation ecosystem and explore possible collaborations.

In the invitation they establish:

” We would like to use this exchange to create a stronger cooperation to Sweden and to Swedish actors, to strengthen cooperation possibilities, to discuss possible joint European projects and to learn more about the Swedish industry with a special focus on blue and eco-industries.”

Invited organisation: Ideon Science Park; Cleantech Scandinavia; Sustainable Business Hub; Copenhagen Fintech; Mobile heights; Climate KIC Copenhagen; KRINOVA-TBC, Future by Lund, Region Skåne, Lund University, WIN, MINC Medicon Village, Invest in Skåne, Innovation Skåne and Skåne Startups.

Clusters in the Bluesproject:

BalticNet-PlasmaTec cluster (BNPT) - plasma technology cluster from Germany

Cluster para el uso eficiente del agua (ZINNAE) - water cluster from Spain

Pole Aqua-Valley cluster (AV) - water cluster from France

France Water Team (FWT) – water cluster from France

Mazovia Cluster ICT (MCICT) – one ICT cluster from Poland

Nanoprogress (NP) – Nanotechnology cluster from Czech Republic

Funded by the European Union’s COSME Programme.

Fler projekt