Future Living & Spaces

Lunds kommun: Rest till bäst I-III

March 4, 2024

I projektet Rest till Bäst undersöker Lunds kommun med partners hur man kan ta hand om några vanliga bioavfall och göra dem till en mycket användbar produkt – biokol. Biokol bildas när det biologiska avfallet hettas upp utan att syre tillförs i en speciell anläggning. Resultatet är en produkt som förbättrar odlingsbetingelser, renar vatten och som binder kol i marken under lång tid.

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Avfallet behandlas i en anläggning för pyrolys, där det hettas upp till mellan 500 och 1000 grader utan tillförsel av syre. Detta gör att materialet inte förbränns utan omvandlas till produkten biokol, som är ett grafitliknande ämne med många väldigt goda egenskaper. Biokol kan hålla kvar vatten och näring vilket är bra i många olika typer av gröna miljöer. Biokol kan rena vatten och är dessutom en kolsänka genom att det har mycket lång halveringstid och kan binda kol i marken under lång tid.

Rest till Bäst har pågått sedan i maj 2017 och under 2022 pågår ett tredje steg, med fokus på att optimera och skala upp tekniken samt verifiera och sprida de resultat som har erhållits i tidigare steg av projektet. Projektet pågår fram till hösten 2023 och finansieras delvis av Vinnova.

Projektet har 27 partners - alltifrån universitet och större företag till småföretag och kommuner. De flesta har sin hemvist i Sverige, men det finns även ett par internationella partners.

Projektets hemsida

Länk till FBL:s artikel

Rest till Bäst I

Finansiär: Vinnova

Projektbidrag: 472 000 kronor

Projekttid: maj 2017-jan 2018

Projektmål: Projektet ”Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle” syftar till att ta fram lösningar där samhällets organiska restprodukter kan omvandlas till kvalitetssäkrad biokol utan kadmium. Biokolet är ett potent jordförbättringsmedel som kan användas för att bl.a. stärka växtligheten i våra städer. Användandet av biokol medför också att koldioxidhalten i atmosfären minskar. I initieringsfasen har målen uppnåtts att marknaden analyserats, hinder & möjligheter kartlagts och en projektgrupp för det fortsatta arbetet formerats.

Hämtat från Vinnovas projektdatabas

Rest till bäst II - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Finansiär: Vinnova

Projektbidrag: 9 953 455 kronor

Projekttid: maj 2018 - december 2020

Projektmål: I projektet togs lösningar fram för att hantera samhällets organiska restprodukter så att miljöpåverkan minimeras samtidigt som en nyttoprodukt, biokol, skapas. Biokolet produceras med hjälp av pyrolysteknik, något som det ger en produkt där näringsämnet fosfor finns kvar, men där miljöfarliga ämnen (såsom kadmium) tas bort. Biokolets vatten- och näringshållande förmåga gör att det fungerar som ett jordförbättringsmedel, som kan användas i såväl urbana som agrara miljöer. Biokolet är dessutom mycket stabilt i marken och utgör därför en kolsänka. (hämtat från Vinnovas projektdatabas)

Rest till Bäst III - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och klimatpositiva samhället

Finansiär: Vinnova

Projektbidrag: 16 140 551 kronor

Projekttid: juli 2021 – november 2023

Projektmål: Rest till Bäst driver utvecklingen mot ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle genom att utveckla lösningar för att minimera miljö- och klimatpåverkan från samhällets organiska restprodukter samtidigt som nyttoprodukten biokol skapas och kolinlagring sker. Målet med Rest till Bäst steg 3 är att ta fram kommersiella lösningar som skapar negativa koldioxidutsläpp och att ta fram metoder att tillvarata och behandla samhällets organiska avfall samt utveckla användningen av biokol.  (hämtat från Vinnovas projektdatabas)

Projektpartners: Bara mineraler, Belyazid Consulting & Communication, Carbonfuture, ECOERA, Ecotopic, Edge, Ekobalans, Green roof institute, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Malmö Stad, MKB, Orkla, Pyreg, RISE, Skånefrö, Stockhoms stad, Stockholmshem, Sustainable business hub, Telge återvinning, Trelleborgs kommun, Uppsala kommun, Uppsala vatten och avfall, VA Syd, Västerviks kommun, Vegtec.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt