Innovation district

En inkluderade innovationsmiljö en fördel att utveckla för Lund Innovation District

Caroline Wendt
February 2, 2024

När Lund Innovation District analyserades genom en undersökning gjord av Future by Lund och Parlametric indikerade resultatet att Lund är en relativt jämställd och inkluderande plats för innovation. På det stora hela var människor av olika kön och i olika åldrar nöjda med Lund Innovation District – och det gällde även när man jämför svar på svenska med de svar som avges på engelska. Men i undersökningen hittades också några möjligheter till förbättring, till exempel i hur man kan locka färdiga studenter att stanna kvar och hur Lund kan bli bättre på att lyfta fram jämlikhet och en ickehierarkisk miljö som goda skäl att slå sig ner i Lund.

Under hösten 2023 genomförde Future by Lund en undersökning av Lund Innovation Distict. Intervjuerna analyserades med hjälp av lundabolaget Parlametrics AI-baserade metod som gör det möjligt att kontextualisera och kategorisera öppna svar i undersökningar, vilket resulterar i en intuitiv förståelse för resultatet. Istället för att använda flervalsfrågor får respondenterna formulera sina svar fritt i fritext. De angivna procentsatserna representerar därför kvoten mellan antalet personer med en kategoriserad åsikt och antalet respondenter. Totalt deltog drygt 500 personer som jobbar, bor, studerar eller av annan anledning besöker området som kan kallas Lund Innovation District. Det är alltså en undersökning av de som redan verkar i området.

Undersökningen visade att många av deltagarna tycker att Lunds klimat för att främja innovation och entreprenörskap är bra, att samarbete, tillgång till kapital och närhet till akademin är nyckelfaktorer för innovationsprocesser och att universitetet, närheten och inspirerande miljöer gör Lund till en bra plats. När man ser på svaren utifrån könstillhörighet, ålder och organisationsstorlek är den mest slående iakttagelsen att grupperna är relativt överens.

- Jag tycker att det är glädjande och överraskande hur många som tycker Lund som innovationsområde är bra, och alla de översta svarsgrupperingarna är positiva formuleringar, säger Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund. När Lund marknadsför sina fördelar skulle detta kunna vara en del av erbjudandet. Om vi ser på vilka faktorer som olika grupper lyfter fram så är det mest intressanta att vi inte kan se några stora skillnader i underliggande värderingar, det är som mest en fråga om nyansskillnader och skulle kunna ligga mer på en individnivå. Den högst rankade negativa kommentaren är att Lund är ”svårtillgängligt och inte inkluderande” – men det är bara 3 till 4 % som svara detta och det är inte någon speciell grupp som särskiljer sig. Vår ambition är att Lund Innovation District ska vara inkluderande för alla kategorier, oavsett till exempel ålder, kön eller nationalitet. Undersökningen visar att det ser bra ut men vi kan behöva ta ett större grepp.

Här redovisas svaren på uppmaningen "Beskriv din upplevelse av Lund som mötesplats för innovation, utveckling och entreprenörskap." Blå svar är svar avgivna av män, lila av kvinnor.

Jämförelse utifrån könstillhörighet: När de tillfrågade ombads att beskriva sin upplevelse av Lund som mötesplats för innovation, utveckling och entreprenörskap är det återigen samstämmighet. Drygt 20 % av männen och kvinnorna tycker att Lund är bra, men på detaljnivå kan man se en skillnad på att fler män än kvinnor beskriver platsen som Innovativ och kreativ (18.3 % män och 13,3 % kvinnor) och att fler kvinnor svarar ”Vet ej” på frågan. (3.1% män, 7,2% kvinnor).

Vad gäller innovationsprocessens nyckelfaktorer ser både män och kvinnor att samarbete är viktigast följt av tillgång till kapital och närhet till akademin. När det gäller platskvaliteter är grupperna återigen relativt överens om vilka faktorer som är viktiga, men kvinnor värderar faktorer som tillgång till utbildning och forskning, välgenomtänkt infrastruktur och inspirerande och attraktiva miljöer något högre medan män i större utsträckning lyfter närhet, rätt kompetens och tillgång till finansiering och möjligheter till samarbeten. Skillnaderna är dock mycket små.

Jämförelse utifrån ålder: Alla åldersgrupper besvarar frågor om Lund som mötesplats på ett positivt sätt. Om man ser på svaren utifrån ålder kan man se att gruppen 18 till 24 år verkar vara den mest positiva gruppen och att nöjdheten sjunker i åldersgruppen 25 till 34 år och är som lägst i gruppen mellan 35 och 44 år, för att sedan gå upp något igen med ökad ålder. När det gäller innovationsprocessens nyckelfaktorer ökar betydelsen av samarbete från ett förhållandevis lägre intresse i grupperna upp till 34 år och är som viktigast mellan 45 och 54 år. Den yngsta gruppen är den som mest uppskattar närheten till akademin.

- Dessa små skillnader är inte så överraskande, menar Peter Kisch, utan de är lätta att förklara utifrån att vi prioriterar olika utifrån var vi befinner oss i livet. Det vi väljer att fokusera på efter undersökningen är att det finns en tendens att nöjdheten med Lund går ner efter studenttiden, och det kan finnas anledning att fundera över vad Lund kan göra för att bli mer attraktivt för åldersspannet mellan cirka 30 och 45 år, när man alltså har lämnat studentbubblan. Vi vill ju skapa ett innovationsdistrikt som är attraktivt också för de färdigutbildade och visa för dem varför de ska förverkliga sina idéer här i detta område. Vi behöver ställa oss frågan om vi har tillgång till rätt lokaler, kontorsrum, mötesplatser, bostäder och kapital för att attrahera och behålla denna grupp.

Jämförelse svenska/engelska svar: I undersökningen går det också att jämföra svar på svenska med svar på engelska. Då visade det sig att de som svarar på engelska överlag beskriver Lund i positiva ordalag, och de största kategorierna ”Tycker det är bra” och ”Innovativt och kreativt” är ungefär lika vanligt förekommande svar som i de svenska svaren (de engelska svaren översätts för att kunna jämföras). Betydligt fler engelska svar beskriver Lund som öppet, inspirerande, dynamiskt och engagerande men ingen svarar att Lund ”uppmuntrar till entreprenörskap” eller ”erbjuder djup och bred kunskap”, vilket 3,6 respektive 3.9 % skriver i de svenska svaren. Väldigt få svarar att Lund är svårtillgängligt och inte inkluderande – och det är dessutom ett ännu mer ovanligt svar i det engelska materialet.

- Det verkar som de som avgett svar på engelska är nöjda och ofta entusiastiska, säger Peter Kisch. Skillnaderna i hur man beskriver Lund Innovation District handlar nog mest om att man uttrycker sig lite olika på de olika språken.

När det gäller nyckelfaktorer för innovation är de svenska och engelska svaren samstämmiga i att se samarbete och tillgång till finansiering som de viktigaste faktorerna, medan det är vanligare att nämna ”Närhet till akademi” och ”Möten med andra människor” i de svenska svaren medan man i de engelska svaren oftare skriver om gemensamma forum.

När det gäller vilka plastkvaliteter som ses som mest avgörande för att attrahera och utveckla innovativa företag och entreprenörer efterlyser de engelska deltagarna i större utsträckning än de svenska en välgenomtänkt infrastruktur, nätverkstillfällen, restauranger och kaféer, tillgång till bostäder, en hållbar och grön stad, välkomnande miljö, co-working och internationell närvaro.

Lund kan ha andra fördelar som främst blir synliga om man betraktar staden utifrån eller om man arbetar med människor som nyligen kommit till Lund. Lisa Andersson arbetar på International Citizen Hub Lund och tar dagligen hand om personer vars partner har fått arbete i Lund och har därmed en inblick i hur Lund uppfattas.

- En viktig fördel som vi borde prata mer om är att Sverige inte är hierarkiskt jämfört med många andra länder. I Sverige kan jag till exempel ringa en vd – och hen kommer att svara mig. Det är en stor fördel. (Lisa Andersson, International Citizen Hub Lund)

Undersökningen av Lund Innovation District gav en första indikation om hur människor som bor, studerar, arbetar eller besöker Lund Innovation District uppfattar området. Arbetet med Lund innovation District fortsätter nu via diskussioner, evenemang och eventuellt ytterligare undersökningar. Om du vill att vi skickar inbjudningar till kommande evenemang till dig skicka ett meddelande till info@futurebylund.se

Hur jobbar Lund med innovationsdistriktet? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju och utvecklingen av centrala LID

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar