Ideas for Society

Ett år med testbäddar, portföljer och projekt – Future by Lunds 2023

Caroline Wendt
December 13, 2023

När det är dags att summera Future by Lunds första år som egen ekonomisk förening hittar vi en härlig mix av arbete på många olika områden - som Lund Innovation District, policyprojekt inom kultur och kreativa näringar, utvecklingen av våra digitala testbäddar, starten av Biotech Heights, samarbete inom klimatsmart stad och arbete med en plattform för att hjälpa unga med vägval för arbete och studier. Vi har ökat från elva till 37 medlemmar, från fyra till sex anställda och har under året blivit en del av flera nya projekt, testbäddar och samarbeten. Nu sammanfattar vi året som gått och passar på att önska er alla en God jul och ett Gott nytt år!

Under tio år drevs innovationsplattformen Future by Lund som ett Vinnovafinansierat projekt med Lunds kommun som huvudman. Målsättningen vid starten 2012 var bland annat att skapa en stadigvarande verksamhet, och i januari 2023 omvandlades Future by Lund till en ekonomisk förening, grundad av bland andra Lunds kommun och Lunds universitet. Precis som tidigare är Future by Lund en arena för samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv för att öka kapaciteten och förmågan i Lunds innovationsekosystem att kunna göra stora gemensamma satsningar. I den nya ekonomiska föreningen finns Lunds kommun, Lunds universitet och Lunds näringsliv representerade. Så under året som gått har mycket fortsatt som tidigare, men året har också inneburit en utveckling av verksamheten med många nya och spännande inslag.

Future by Lund består av anställda i föreningen, personer som knyts till föreningen via Lunds universitets satsning samt övriga affilierade. Bakre raden: Birgitta Persson, Lars Mattiasson, Emily Wise, Per Persson och Peter Kisch. Främre raden Charlotte Lorentz Hjorth, Anders Trana, Tilde Svensson och Katarina Scott. Foto: Carro Wendt

Nya medlemmar: Vid föreningens start inför årsskiftet 2022/23 fanns elva medlemmar: Trivector Traffic, Sensative, Fashion Innovation Center, Acconeer, AFRY, LKF, xPlot, RISE, Byutveckling, Lunds kommun och Lunds universitet. Under året som gått har vi fått ytterligare 26 medlemmar: WIN, Medicon Village Fastighet, I Love Lund, Granitor, Ideon, Siemens, Alfa Laval, Handelsbanken, Olivearte, Innovation Skåne, Kommunledningsakademin, E.ON, Sparbanken, SEB, Kraftringen, Adesso, Via Europa, Cirkus Syd, Mitt Vägval, Vati of Sverige AB, Mitt Logik Group, ESS, SmiLe, Mannheimer & Swartling advokatbyrå, Nearby factory och Mobile Heights.

Fler anställda och en styrelse: Vid årets start fanns fyra anställda i föreningen med Charlotte Lorentz Hjorth som vd för Future by Lund och Peter Kisch som verksamhetsledare. Under året har fler anställda knutits in i verksamheten så att det när 2024 börjar finns sammanlagt sex som jobbar i föreningen, ytterligare fyra-sex som jobbar med oss via Lunds universitets satsning samt några affilierade. Styrelseordförande är Per Eriksson, Lund universitetets tidigare rektor samt tidigare generaldirektör för Vinnova. I styrelsen finns representanter från Lunds kommun, Lunds universitet och näringslivet i Lund.

Lund innovation district: Många städer i världen arbetar strategiskt med att utveckla innovationsdistrikt. Det här arbetet görs för att hitta lösningar på samtidens stora utmaningar i ett dynamiskt samhälle där man tar vara på närheten och möjligheten till samverkan mellan olika kunskapstäta verksamheter. I Lund finns fantastiska förutsättningar för ett innovationsdistrikt som både kan leverera framtidens hållbara lösningar och locka till sig talanger och fler företag. Under året har det strategiska arbetet med att skapa ett innovationsdistrikt i Lund intensifierats. En styrgrupp bestående av Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun; Kristina Eneroth, vice rektor vid Lunds universitet; och Pia Kinhult, Head of Host State Relations på ESS bildades och Future by Lund tilldelades uppdraget att leda samskapandet av Lund Innovation District.

Arbetet med att lokalisera viktiga teman och att skapa relevanta arbetsgrupper med representanter från de olika verksamheterna har påbörjats. Under året genomfördes tre arrangemang med diskussioner om vad som är det speciella med Lund Innovation District och vad det skulle kunna utvecklas till i framtiden.

Vid det första arrangemanget samlades personer från näringsliv, organisationer, kommun och universitet för att diskutera Lunds framtida möjligheter under ledning av Kristina Eneroth, Pia Kinhult och Anders Almgren. Intresset för både detta evenemang och för en fortsatt diskussion var stort.

Under EU Days Lund 2023 samlades några av de stora bolagen för en diskussion om hur Lund kan arbeta med talang, finansiering och samarbete för att fortsätta driva innovation och tillväxt i regionen och för att stärka Lund Innovation District som en viktig plats i det globala innovationslandskapet.

‍Testbäddar, inkubatorer, forskningslabb, maker spaces – alla är de exempel på infrastruktur som kan passa för innovation. I Lund finns närmare femtio sådana kreativa och ofta djupt specialiserade platser. Under Lund EU Days deltog representanter för Humanistlaboratoriet, DARKLab, SmiLe Incubator AB, Biotech Heights och Lund NanoLab i en paneldebatt om Lund Innovation District.

Medlemskap i GIID: Som ett led i arbete med ett innovationsdistrikt har Future by Lund och Lund Innovation District anslutit sig till GIID, The Global Institute on Innovation Districts. Detta ger Lund möjligheter till samarbete med andra innovationsdistrikt, tillgång till internationell kunskap och data, gemensamma resurser för rapporter och internationell synlighet.

Undersökning av innovationsdistriktet med AI: Eftersom ett innovationsdistrikt formas av alla som finns i området genomfördes också en undersökning av över 500 personer via en enkät. Analysen görs med hjälp av Parlametric, som är ett lundabaserat företag som med en kombination av egenutvecklad AI-teknik och expertis från mänskliga analytiker omvandlar kvalitativa data till direkt användbar statistik. Resultatet av undersökningen väntas vara klart runt årsskiftet 2023/24.

Teoretiskt arbete: Under tio åren som innovationsplattform har Future by Lund utforskat och byggt metodik, kunskap och förmåga inom området för smarta och hållbara städer. De organisationer som är medlemmar i föreningen har tillsammans arbetat med att skapa gemensamma lösningar på samhällsutmaningar inom områden där ingen organisation har eget mandat. För att tydliggöra och förklara arbete plockades först ”Zonmodellen” fram. Efter hand växte en samlande modell för hur man kan följa utveckling av ett helt system av innovationsaktörer fram. Under ledning av Future by Lunds följeforskare Emily Wise har Future by Lund och Lunds universitet tagit fram LIEPT-modellen, som är en modell för att följa förflyttningar i ett innovationsekosystem. Med modellens hjälp går det bland annat att spåra vilka händelser som var viktiga för att skapa förändring och vilka effekter offentliga satsningar kan få inom ett ekosystem. I maj 2023 presenterade Emily Wise och Charlotte Lorentz Hjorth en publikation om modellen på den globala konferensen 2023 UIIN (University Industry Innovation Network) i Budapest.

Lieptmodellen

I Lieptmodellen ingår också ett systematiskt arbete med ett portföljer. Det teoretiska arbetet och modellerna är en grund för det fortsatta arbetet i Future by Lund och utgör och kommer att utgöra en bas i flera projekt.

ekip och KKN: Tillsammans med Lunds universitet har Future by Lund gjort en omfattande satsning på arbetet med Kulturella och Kreativa Näringar, KKN. Genom en ansökan till innovationssatsningen Knowledge Innovation Community (KIC) mobiliserades aktörer inom området, och arbetet ledde till att EU-kommissionen beslutade att ge stöd till ekip, European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform, ett innovationspolicyprojekt inom KKN, med Charlotte Lorentz Hjorth som projektledare.

När Spanien i juli tog över ordförandeskapet för Europeiska unionen var kulturella och kreativa näringar en av deras främsta prioriteringar, och detta gjorde att Charlotte Lorentz Hjorth var en av huvudtalarna under invigningen i Barcelona.

Projektet ekip startade i juni genom att de medverkande europeiska organisationerna var i Lund för en kick off.  

I samband med denna kickoff arrangerade också innovationsforumet Unexpected på Mejeriet. Under en fullspäckad dag presenterades några av Lunds universitets innovationsområden inom kulturella och kreativa näringar samtidigt som man lyfte diskussioner om hur man kan skapa internationellt uppkopplade och inkluderande innovationsekosystem. Forumet lockade mer än 200 personer från hela Europa.

Arbetet med KKN har formerats i sex innovationsportföljer: Att transformera mode- och textilbranschen, Den personliga upplevelsen av digitala konserter, Förverkligande av mänskliga rättigheter, Existentiell hållbarhet, Biosfärkandidaturen Storkriket och Arkeologi & ny Teknik. Portföljerna inom de olika områdena har alla utvecklats under året. Inom vissa portföljer har grunden lagts till kommande projekt, som till exempel genom att forskarnätverket Fashion@LU har formats inom textilområdet och för en annan portfölj har ett arbete med att koppla ihop mänskliga rättigheter med mobilitet startats.

Studier och arbete: I ett pilotprojekt arbetar Future by Lund tillsammans med Mitt Vägval och Lunds kommun med plattformen Mitt Vägval, en mötesplats med fokus på jobb och utbildning där ungdomar, föräldrar och yrkesvägledare kan hitta jobb och utbildningar samt möta företag, kommuner och regioner. Nu pågår arbetet med att stärka innehållet på plattformen genom några första presentationer av yrken och arbetsplatser för de kommande arbetstagarna.

Biotech Heights: Under hösten kom två stora nyheter inom bioteknikområdet. Först lanserade Lunds universitet och Tetra Pak den gemensamma satsningen Biotech Heights. Lund har därmed fått en forskningshub där bioprocessteknik kan användas för att driva fram innovationer inom hållbara livsmedel och materialproduktion. På Kemicentrum finns högkvalitativa laboratorium och i lokalerna hos Tetra Pak finns goda möjligheter till storskalig produktion. Under hösten blev det också klart med finansiering från Vinnova till innovationsplattformen för att utveckla nya bioprocesstekniker, som till exempel fermentering. I det samarbetet ingår från starten Future by Lund tillsammans med Tetra Pak och Lunds universitet.

Digitalisering: Future by Lund har genom åren drivit flera stora projekt inom digitalisering, och när verksamheten vid årsskiftet flyttade över till den ekonomiska föreningen flyttade också de båda projekten LOSC och FLOW med. Lund Open Sensoring City är ett projekt som syftar till att skapa en öppen testbädd för det framtida realtidsstyrda samhället och projektet FLOW avser att undersöka hur man kan samla data med hjälp av sensorteknik och sedan koppla samman data på en digital plattform. Då båda projekten har kopplats ihop för att förstärka varandra, och har dessutom byggt vidare på den testbädd som skapades i det tidigare projektet SOM, Smarta Offentliga Miljöer. Under 2023 har vi arbetet med flera sätt att mäta trafiken, som genom radar och bildsensorer i rondellen vid Brunnshög och sensorer för att mäta flöden av spårvagnsresenärer i Lund. I Veberöd skapas en teststation med hjälp av Lunds kommuns nya system för att strömsätta lyktstolpar, och en lyktstolpe blir utgångspunkt för flera mätningar av trafik och transporter. Det här är också en test för en modell för hur Lunds kommun i framtiden kan erbjuda aktörer platser för uppkopplade sensorer.

I juni startades det stora Horizonprojektet Elaborator, där 38 partners från hela Europa arbetar tillsammans för att utforma inkluderande, säker, prisvärd och hållbar mobilitet i städer. I arbetet deltar Lund som en av tolv städer, och lundabolaget Sensatives IoT-plattform Yggio blir huvudplattform för att hantera de europeiska städernas trafikdata. Att Sensatives IoT-plattform Yggio nu är utgångspunkt för Europas arbete är ett gott betyg till det arbete som redan gjorts i i Lund med Yggio som bas. ” Lund kan mycket väl bli staden i projektet som först kan visa mogna lösningar för mätningar av trafik med sensorer”, säger Peter Bårmann från Sensative.

Klimatsmart stad och CoAction: Under hösten blev Lund rankad som Sveriges miljöbästa kommun 2023 av tidningen Aktuell Hållbarhet. Lunds kommun arbetar sedan tidigare bland annat med Klimatneutrala Lund 2030, och nu stärker man klimatarbetet genom projektet CoAction Lund där Future by Lund är med som en partner. Projektet har som mål att verka för att göra Lund klimatneutralt till 2030, och detta ska göras möjligt genom ökad samverkan mellan universitet, företag, kommun, medborgare, föreningar och andra aktörer i Lund. Lund blev i och med att CoAction beviljades en av två piloter i Sverige (den andra är Stockholm). Det innebär att arbetet som görs i Lund kommer att följas av forskare och många andra städer och visas upp som ett internationellt föredöme.

Smart City Expo World Congress i Barcelona arrangerades i början av november och Lund var förstås på plats genom till exempel Kraftringen, Alfa Laval och Cleantech Scandinavia, politiker och representanter för avdelningen för Hållbar Tillväxt på Lunds kommun och Peter Kisch, Charlotte Lorentz Hjorth och Pia Kinhult från Future by Lund. Lund hade två viktiga aktiviteter som klimatneutral stad. Dels talade Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren under programpunkten Tomorrow Building - Innovation in the Race Towards Net-Zero, dels höll Alfa Laval, Kraftringen och Lunds kommun i en workshop om fjärrvärme. Många bostäder i Europa behöver annan uppvärmning än via gas och fjärrvärme kan vara den lösning man väljer.

Året har också bjudit på Stadens systemagenter, ett webinarium om Future by Lund som innovationsplattform, kontakter inom bioteknik inom Greater Copenhagen, designstudenter som arbetar med utseendet på sensorer och många, många andra händelser. Vi har förstås också arbetat med att förbereda oss för framtiden genom fler projektansökningar, möjliga testbäddar och nya spännande samarbetsparter. Det här kommer vi förstås att berätta mer om så snart vi vet mer.

Tack alla ni som medverkat under 2023 – och så önskar vi er alla många riktigt goda samarbeten under 2024!

Teamet i Future by Lund

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar